Typ om te zoeken

Finance In the spotlight

Akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2020

Delen

De Algemene Raad en het Verzekeringscomité van het RIZIV hebben vandaag het akkoord voor 1 jaar goedgekeurd dat op 19 december 2019 unaniem werd bereikt in de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ).

Het akkoord heeft betrekking op de aanwending van een partiële begrotingsenveloppe van 8,589 miljard EUR, te verhogen met een bedrag van 345,3 miljoen EUR voor de honoraria in het kader van de laagvariabele zorg. Deze bedragen liggen 3,1% hoger dan de bedragen voorzien voor 2019.

De persoonlijke aandelen voor de patiënt blijven ongewijzigd.

Het akkoord is gebaseerd op 5 uitgangspunten:

 • een gemoduleerde aanwending van de beschikbare indexmassa (180, 2 miljoen EUR) en herwaardering van sommige verstrekkingen
 • de organisatie van de zorg optimaliseren
 • kwaliteit en doelmatigheid van de zorg bevorderen
 • de noodzakelijke tariefzekerheid waarborgen
 • een inspanning ten aanzien van de ASO en HAIO’s in opleiding.

Indexering en herwaardering

In 2020 wordt ongeveer 75 % van de indexmassa aangewend voor selectieve indexeringen:

De honoraria voor raadplegingen, bezoeken, toezicht worden vanaf 1 januari 2020 geïndexeerd met 1,95 %. Dit geldt ook voor sommige reanimatiehonoraria.

De honoraria voor speciale verstrekkingen, heelkunde en anesthesiologie, gynaecologie, klinische biologie, consultance honoraria voor medische beeldvorming worden met 1, 25 % geïndexeerd.

Sommige andere bedragen worden niet of minder geïndexeerd (geïntegreerde premie huisartsen, accrediteringsforfait en bepaalde verstrekkingen voor medische beeldvorming).

Ongeveer 25 % van de indexmassa wordt toegekend voor herwaarderingen, technische verstrekkingen en andere projecten:

De belangrijkste herwaarderingen hebben betrekkingen op de raadplegingen voor pediaters, toezichtshonoraria in dagziekenhuis inzake hematologie en oncologie, pediatrische oftalmologie. Een budget wordt vrijgemaakt met het oog op een stapsgewijze herwaardering voor de sector revalidatie.

De Technisch Geneeskundige Raad bereidt enkele initiatieven rond terugbetaling voor: vroegtijdige zorgplanning, implanteerbare klepstent (TAVI), orbitachirurgie…

36% van de betrokken bedragen hebben betrekking op huisartsen, 64 % op de uitgaven voor specialisten.

Organisatie van de zorg

In 2020 krijgt de GMD houdende huisarts ook een vergoeding voor het elektronisch beheer van een Globaal medisch dossier (GMD) ook al was er het afgelopen jaar geen contact met de patiënt. Tegelijk wordt er gewaakt over de kwaliteit van de betrokken GMD’s.

Het budget voor huisartsenwachtposten stijgt van 25 naar 33 miljoen EUR.

Dat in goede afstemming met de voorwaarden voor de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg en de organisatie van de functionele samenwerkingsverbanden.

We besteden bijzondere aandacht aan de introductie van telegeneeskunde. We testen initiatieven over tele-dermatologie, tele-multidisciplinair oncologisch consult(MOC) en tele-oftalmologie.

De NCAZ zal ook projecten ontwikkelen inzake genoomanalyse en meewerken aan de hervorming van het dagziekenhuis.

Kwaliteit en doelmatige zorg

Het akkoord 2020 bevat verschillende acties rond kwaliteit en doelmatige zorg:

 • Tegen 30 september 2020 stellen we een concreet implementatieplan op dat een meer evenwichtige verdeling van het budget voor accreditering realiseert. Een eerste correctie wordt in het akkoord 2020 gerealiseerd inzake klinische biologie.
 • We stellen tegen 30 juni 2020 een stapsgewijze invoering voor van de raadplegingen voor preanesthesie.
 • Ook de inspanning tot concentratie van complexe chirurgie gaat verder, meer bepaald rond hoofd en halstumoren.
 • Er komt een openbare aanbesteding voor de programma’s beslissingsondersteuning voor voorschrijven van medische beeldvorming, klinische biologie en geneesmiddelen antibiotica.
 • We hebben aandacht voor specifieke feedbacks en de uitvoering van het actieplan antimicrobiële resistentie.
 • De antifraudecommissie volgt de effecten op van het verplicht gebruik van de derdebetalersregeling door de huisartsen voor bepaalde groepen van verzekerden.
 • De NCAZ werkt mee aan de werkzaamheden van de taskforce biosimilars.

Tariefzekerheid en ereloonsupplementen

Het overleg over de beheersing van de ereloonsupplementen dat in de loop van het vorige akkoord werd opgestart, zetten we verder met alle relevante stakeholders om een plan van aanpak uit te werken.

In de loop van 2020 zullen we een aantal concrete maatregelen uitwerken, o.a.:

ð  de ontwikkeling van een standaardmodel voor kostenraming voor courante ziekenhuisopnames,

ð  de verplichting om bij elektronische facturatie de aan de patiënt aangerekende supplementen aan de verzekeringsinstellingen mee te delen

ð  de precisering op de ziekenhuisfactuur van de zogenaamde ‘niet-vergoedbare prestaties’.

ASO en HAIO’s

De NCAZ pleit voor de invoering van een volwaardig sociaal statuut voor artsen in opleiding. In afwachting van dergelijke hervorming worden de sociale voordelen voor geconventioneerde artsen in opleiding vastgesteld op een bedrag van 6288 EUR, hetzij een verhoging met 1.250 EUR.

Toetreding tot het akkoord

Het akkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministerraad in januari. Na de goedkeuring en publicatie in het Belgisch staatsblad, krijgen de artsen dit via hun e-Healthbox. Ze hebben na de publicatie in het Belgisch Staatsblad 30 dagen om (gedeeltelijk) toetreden tot het akkoord of het akkoord te weigeren.

Meer info:

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *