autisme-jongen_1200_800_84_c1.jpg

Autismeplan maakt werk van autismevriendelijke samenleving

Mensen met autisme ondervinden vaak nog moeilijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Zeker overgangsfases in hun leven zorgen voor moeilijke momenten. Bijvoorbeeld de overgang van school naar werk of zelfstandig gaan wonen. Dat bleek uit de aanbevelingen die de Taskforce Autisme in haar rapport neerschreef. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ging hiermee aan de slag en stelde het autismeplan voor dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

Speciale werkgroep Autisme

De Taskforce Autisme kreeg als opdracht om de participatieproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in kaart te brengen, oplossingen naar voor te schuiven en beleidsaanbevelingen te formuleren. De Taskforce Autisme werkte samen met een groep van deskundigen uit het werkveld, de overheid, de academische wereld en Vlaamse Vereniging Autisme (VVA). Het rapport van de taskforce is uitgebreid afgetoetst bij mensen met autisme en ouders van kinderen met autisme. Dat heeft mee bijgedragen tot het plan zoals het nu voorligt.

Levenskwaliteit en participatie verhogen

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het Vlaams Actieplan Autisme heeft twee hoofddoelstellingen voor ogen. Enerzijds moeten de participatiekansen voor mensen met autisme zelf de hoogte in, anderzijds streven we naar een verbetering van de kwaliteit van leven voor ouders en andere mensen die personen met autisme ondersteunen.”

De financiering van de ondersteuning van personen met autisme en hun omgeving zit vervat in het uitbreidingsbeleid dat de Vlaamse Regering voor 2017 goedkeurde (117,5 mio euro). Personen met autisme kunnen in aanmerking komen voor persoonsvolgende financiering voor volwassenen, voor persoonlijke assistentiebudgetten voor minderjarigen of voor het basisondersteuningsbudget dat recent beschikbaar is gesteld (300 euro/maand).

Acties dichtbij

Volgens het principe van ‘health is in all policies’ lopen de acties uit het actieplan over verschillende levensdomeinen zoals werk, onderwijs en vrije tijd. Op korte termijn worden in onderling overleg prioritaire acties uitgerold. Met alle stakeholders wordt op het terrein aan de slag gegaan voor het realiseren van een transparant en toereikend (gespecialiseerd) zorgaanbod; verwerven van expertise en deskundigheid in de basis- en verdiepende opleidingen; uitbouwen van kwaliteitsvolle diagnostiek; ontsluiten van bestaande kennis en expertise; realiseren van aangepast onderwijs en werk.

Vroegdetectie en kwaliteitsvolle diagnostiek

Om tekenen van autisme vroeg op te sporen, is er een belangrijke rol weggelegd voor de eerste lijn (huisartsen, huizen van het kind, bedrijfsartsen,…), waar alertheid moet zijn voor autisme van (zeer) jong tot oud. Bij jonge kinderen moet Kind & Gezin een sleutelpositie innemen, maar ook bij volwassenen moet men bijvoorbeeld bij burn-out en angstklachten op tijd aan autisme denken.

Signalering wordt vervolgd door kwaliteitsvolle diagnostiek. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Vertrouwenspersoon voor mensen met autisme

Iedere persoon met autisme die dat wenst, moet zich kunnen laten bijstaan door een vertrouwenspersoon bij contacten met hulpverleners, jeugdrechters, school, werk, enzovoort. In het decreet over de rechtspositie van de minderjarige werd reeds opgenomen dat een minderjarige het recht heeft om zich te laten bijstaan of te laten vervangen door een vertrouwenspersoon. Voor kinderen en jongeren is reeds een dergelijke regeling opgezet, maar met het actieplan autisme kunnen de bekendheid en het correcte gebruik van het recht op een vertrouwenspersoon beter bekendgemaakt worden bij minderjarigen, en tevens bij ouders en hulpverleners. Onderzoek moet uitwijzen hoe het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon kan worden georganiseerd voor volwassen personen met autisme, maar ook voor ouders van kinderen met autisme.

Bron: Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.