AZ St.-Elisabeth Herentals focust op versterking interne competenties en netwerking met andere ziekenhuizen

“Wij zijn een regionaal ziekenhuis dat volwaardige specialistische basiszorg wil aanbieden. Wij profileren ons daarbij met een kwaliteitsvolle en integrale zorg. Vanuit onze missie als een voormalig OCWM-ziekenhuis staan wij nog steeds voor een verantwoorde en betaalbare zorg op maat. Wij werken hierbij samen met andere zorgverleners zowel van de eerste, de tweede als de derde lijn.”

Verzelfstandiging

“Op 1 januari 2010 schakelde ons ziekenhuis over van een OCMW-statuut naar een vzw-statuut, hoofdstuk XIIbis. De verzelfstandiging levert ons enkel voordelen op. In de eerste plaats waren wij – vanuit wettelijke restricties  -beperkt in de samenwerkingsmogelijkheden met andere zorgcentra. Met het nieuwe statuut kregen wij ook op het vlak van appreciatie van het personeel veel meer mogelijkheden.”
Door de verzelfstandiging veranderde de beleidsstructuur van het ziekenhuis. “Er werd een algemene vergadering opgericht bestaande uit 4 leden rechtspersonen: het OCMW Herentals, de stad Herentals, de specialistenvereniging en de huisartsen.”
Michel Detailleur wijst er op dat er heel wat externe expertise werd binnengehaald in de Raad van Bestuur. “ De RvB bestaat uit zes afgevaardigden van het OCMW, twee hiervan zijn experts. De stad levert drie afgevaardigden waarvan één deskundige. Tenslotte levert de vzw SVH ook drie afgevaardigden, experts die niet aan het ziekenhuis verbonden zijn.”

Centrale rol huisartsen

‘In het volledige zorgproces is er een cruciale rol weggelegd voor de huisartsen.
Vier jaar geleden werd er in Herentals een huisartsenwachtpost opgericht – in een gebouw van het OCMW- gelegen pal naast onze site. Als ziekenhuis hebben we, samen met het OCMW, maximale ondersteuning geboden. Deze wachtpost functioneert uitstekend en fungeert als een perfecte eerstelijns zorg met mogelijke doorverwijzing naar het ziekenhuis. In het verlengde hiervan is er een belangrijke plaats weggelegd voor de daghospitalisatie, een initiatief waarmee we reeds in 1997 van start gingen. Huisartsen worden sterk betrokken bij de hospitalisatie, zowel bij de opname als bij de nazorg. Sinds enkele jaren bieden wij huisartsen de mogelijkheid om in te bellen, zodat zij de medische gegevens van hun gehospitaliseerde en ambulante patiënten kunnen consulteren. Via een beveiligde website kan de huisarts de patiëntendossiers raadplegen.”

Beperkte verblijfsduur

“Net als alle andere ziekenhuizen zijn we genoodzaakt om de verblijfsduur terug te dringen. Op tien jaar tijd zijn we erin geslaagd – dankzij een geïntegreerde zorg over alle afdelingen heen – om het aantal ligdagen terug te brengen van 7,5 dagen tot 5,2 dagen. Hiermee scoren we één van de kortste reële verblijfsduren van België. Uiteraard staan we er, ondanks de korte verblijfsduur, borg voor dat de patiënt van een optimale dienstverlening kan genieten.”

Netwerk Vlaamse ziekenhuizen 

“In onze visie dient niet zozeer de patiënt als wel de zorgverstrekker zich te verplaatsen. Om dit concept te garanderen is netwerking met andere zorgcentra onontbeerlijk. Wij maken deel uit van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven, een samenwerkingsverband van 18 Vlaamse ziekenhuizen. Begin 2010 formaliseerden we de groepering met het AZ Turnhout. De samenwerking levert een meerwaarde op voor het zorgaanbod. De samenwerking met AZ resulteerde eerder al in de gezamenlijke uitbating van een NMR, een gemeenschappelijke erkenning van het zorgprogramma borstkanker en een doorgedreven samenwerking op het vlak van oncologie, radiotherapie, cardiale pathologie,urologie en pneumologie. Voorts is er een samenwerkingsverband met 2de lijnsziekenhuizen. Met Bonheiden gaat het voornamelijk om hartcatherisaties en cardiochirurgie en met Lier om nefrologie en neurochirurgie. Tenslotte werken we ook samen met 3de lijnsziekenhuizen als UZ Leuven en UZ Antwerpen. Het ultieme doel van deze samenwerkingsverbanden is om de Kempische regio te verzekeren van een uitgebreid zorgaanbod. Daarvoor hebben we uiteraard een kritische massa nodig en die kan je enkel bereiken door de krachten te bundelen met andere zorgcentra in de Kempen.”

Volop ruimte voor bijscholing

“Net als in andere zorginstellingen is het niet altijd evident om alle medewerkersprofielen in te vullen. Niettemin slagen wij er vrij goed in om nieuwe medewerkers te vinden voor een groot deel van de vacatures. Wij hebben daarbij een voordeel ten opzichte van de grootstedelijke ziekenhuizen. Heel wat verplegend personeel vindt een eerste job in grotere ziekenhuizen verder weg, maar keert daarna terug naar de Kempen. Dat maakt het voor ons soms iets makkelijker. Aanwerven is één zaak, medewerkers behouden een andere. Daarom investeren wij maximaal in bijscholing, zowel intern als extern. Ook via doorstroming naar referentieverpleegkundigen geven wij volop ruimte aan medewerkers die zich willen specialiseren binnen het ziekenhuis. Met al deze inspanningen hebben we uiteindelijk één doel voor ogen: ervoor zorgen dat patiënten de zorg krijgen waarop ze recht hebben,” besluit Michel Detailleur. 

Kerncijfers:

580 medewerkers, 440 FTE
80 artsen
243 erkende bedden
275 verantwoorde bedden
70.000 ligdagen, bezettingsgraad 80%
Gemiddelde verblijfsduur globaal 6,4d (incl. Sp); acuut 5,2 d
10.800 opnames klassieke hospitalisatie
11.300 opnames in daghospitalisatie
125.000 raadplegingen
Jaarrekening ’09: 63.994.510,16 miljoen euro omzet

Bert Verbeke

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.