Belgische ziekenhuizen tevreden met het bereikte akkoord over verbetering van het loon

Na lange en intensieve onderhandelingen bereikte de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen zopas een akkoord over de arbeidsvoorwaarden en de sociale bescherming van de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s). De federaties van de ASO’s en de Raad van Universitaire Ziekenhuizen van België (RUZB) waren hierop uitgenodigd. Het akkoord betekent een verbetering van het loon, statuut en sociale bescherming van de ASO’s. De federale regering legt hiervoor een aanzienlijk budget op tafel. De Belgische ziekenhuizen zijn tevreden dat er een uniforme regeling komt voor heel het land. Dat creëert duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokken partijen. 
Belangrijkste inhoudelijke krijtlijnen van het akkoord:

  • De overeenkomst legt het minimum basisloon vast, evenals de verhogingen voor anciënniteit en de toeslagen voor nacht- en weekenddiensten, diensten op feestdagen en bijkomende uren. Daarnaast zijn er ook vergoedingen voor de oproepbare wachtdiensten en een maandelijkse onkostenvergoeding.
  • Een voltijdse tewerkstelling (voor werk en opleiding) bedraagt 48u per week. Met wachtdiensten kan dit oplopen tot 60u.
  • Het akkoord legt een kader vast voor de opmaak en transparante communicatie van de uurroosters; bovendien zijn er controlemechanismen voorzien of alles in verband met de uurroosters verloopt volgens de vastgelegde afspraken. Een derde onafhankelijke partij zal hierop kunnen toezien. Er komt ook een verbeterd mechanisme voor de behandeling van klachten.
  • Het akkoord omvat verder een hele reeks verbeteringen inzake sociale bescherming van de artsen in opleiding, onder meer de bepalingen over het gewaarborgd maandloon bij ziekte, de bescherming van zwangeren, de moederschapsrust, het recht op de stelsels specifiek verlof (o.m. palliatief verlof), de vakantieregeling en het recht op vrijstelling van werkprestaties voor wetenschappelijke opdrachten.
  • Er zal een systeem geïnstalleerd worden dat monitort of de gemaakte afspraken uit het akkoord in de praktijk worden toegepast.
  • De nieuwe overeenkomst treedt in werking vanaf het academiejaar 2021-2022 en zal binnen de twee jaar geëvalueerd worden.

Een hele stap vooruit
In vergelijking met het huidige statuut van de ASO’s betekent dit evenwichtige akkoord een belangrijke stap vooruit. Positief is dat er nu een uniform kader is voor de artsen in opleiding in alle Belgische ziekenhuizen. Er zitten heel wat punten van vooruitgang in het akkoord, bijvoorbeeld het sterk verbeterde sociaal statuut en basisrechten, en meer controle op eventuele wantoestanden. De financiering gebeurt via een substantiële injectie van 30 miljoen euro. Dat is een verhoging met ruim 10% van het huidige totale budget voor de financiering van de ASO’s. Indien dit budget niet zou volstaan, zullen de stagemeesters bijdragen tot de kost van het verbeterd statuut.
De onderhandelingen namen veel tijd in beslag, maar leidden uiteindelijk tot een goed resultaat. Het is altijd de intentie geweest van de ziekenhuizen om tot een globaal akkoord te komen en een uniform afsprakenkader. De verschillen tussen de regio’s en tussen de verschillende soorten ziekenhuizen maakten het geheel wel erg complex, en het heeft tijd gevraagd om iedereen op één lijn te krijgen. Maar alle partijen zijn nu heel tevreden dat het akkoord er is.
De Belgische ziekenhuizen betreuren dat CIMACS (Comité interuniversitaire des médecins assistants candidats spécialistes) net voor het einde de onderhandelingstafel heeft verlaten.
Bron: Zorgnet-Icuro

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.