Typ om te zoeken

In the spotlight Legal

De kwaliteitswet voor individuele gezondheidszorgbeoefenaars: wat verandert er?

Delen

De kwaliteitswet krijgt een belangrijke impact op de beroepsuitoefening van gezondheidszorgbeoefenaars. De wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg is een update van KB78 en is deels ook geworteld in de praktijk. ZORG Magazine vroeg prof. dr. Tom GoffinDocent Gezondheidsrecht aan UGentnaar het hoe en het waarom van de kwaliteitswet. “De wet creëert een algemeen kader van kwaliteitseisen voor alle individuele gezondheidszorgbeoefenaars, ongeacht waar zij werken. 

De kwaliteitswet bepaalt de vereisten die de gezondheidszorgbeoefenaar moet naleven met het oog op kwaliteitsvolle zorgverstrekkingen. “Een hervorming van het KB78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen”, zegt prof. Tom Goffin. “De bedoeling was om een wet te creëren die geënt is op de praktijkuitoefening. In zijn geheel is het een nieuwe wet, waarbij men ook zelf concepten heeft gevormd die werden afgetoetst en gelanceerd.” In de toekomst worden ook de beroepen binnen de gezondheidszorg opnieuw gedefinieerd. “Maar die tweede wet is nog niet rond. Er zijn enkel een aantal stappen in die richting genomen.”, zegt prof. Goffin.  

Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg 

De wet omvat heel wat punten, zoals het artikel over diagnostische en therapeutische vrijheid, dat uit KB78 overgenomen werd. “Er werd bekeken wat er uit het KB78 aan kwaliteitsregels overgenomen kon worden dat eerder over praktijkvoering gaadan over strikte uitoefening. Die punten werden in een geüpdatete versie in de kwaliteitswet verwerkt. Zo creëer je een equal level playing field wat betreft de kwaliteitsregels voor alle gezondheidszorgbeoefenaars. Iedereen moet aan hetzelfde pakket kwaliteitseisen voldoen: verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen… natuurlijk afhankelijk van hun bevoegdheden. Het artikel over het garanderen van de continuïteit en het artikel over het voorschrift voor geneesmiddelen/gezondheidsproducten zijn nog twee belangrijke punten die in een eigentijdse vorm werden overgenomen uit het KB78, net als het luik over het verzekeren van de permanentie.” 

Welke concrete impact gaat dit hebben? 

“Vooral de bekwaamheid van de gezondheidszorgbeoefenaar en de verplichting om over een visum te beschikken worden belangrijk, zegt Prof Goffin. “Concreet: een diploma volstaat niet, je moet ook feitelijk bekwaam zijn om een gezondheidszorgberoep uit te mogen oefenen. Dat heeft men in de wet verwoord door de visumverplichting: het bewijs dat je diploma echt is. De wetgever heeft het visum opgewaardeerd tot een professionele identiteitskaart van de zorgverlener, mét portfolioverplichting. Het bewijs dat je juridisch bevoegd én feitelijk bekwaam bent voor je beroep, met een overzicht van je hele professionele traject dat dat staaft. Zo worden ook a prioricontroles mogelijk door de nieuwe Toezichtscommissie. Anderzijds kun je je er als zorgverlener ook mee onderscheiden. Andere voorbeelden uit de bestaande praktijk die de kaderwet regelt, zijn bijvoorbeeld de procedures rond anxiolyse/anesthesie – dat gaat dan over de noodzaak van continue nazorg. Belangrijk wordt ook het artikel voorwaarden waaronder praktijkinformatie mag worden verspreid, omdat er nog geen algemeen kader bestond rond reclame maken binnen de gezondheidszorg. Wat toegelaten is, is praktijkinformatie, mits je voldoet aan de voorwaarden opgesomd in de wet. In de praktijk loopt dat vrijwel parallel met de deontologisch kader van de Orde der artsen. Het artikel zet vooral duidelijke bakens uit. Zeker voor de paramedici zal dat nog voeten in de aarde hebben.” 

Wanneer zal het veld concreet de gevolgen voelen van de kwaliteitswet? 

De kwaliteitswet werd gestemd op 28 maart, gepubliceerd in het staatsblad op 22 april en ze treedt in voege op 1 juli 2021. “Het is een kaderwet en er nog moeten nog uitvoeringsbesluiten genomen worden. Alleen het hoofdstuk over het verspreiden van praktijkinformatie was al in werking sinds 30 oktober 2018. Van zodra de kwaliteitswet wordt toegepast, krijgt een zorgverlener die niet voldoet aan de kwaliteitsregels eerst een verbeterplan voorgesteld. Repressief optreden is in eerste instantie niet de bedoeling. Komt er geen verbetering, dan kan het visum onder voorwaarden of helemaal ingetrokken worden. Dankzij de kwaliteitswet kan de rechter nu aan de hand van een duidelijk toetsingskader bepalen wat een normaal zorgvuldig  en vooral kwaliteitsvol handelend zorgverlener is.” 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *