inspectie_zorganderstv.jpg

Een efficiëntere inspectie voor Zorg en Welzijn

Zorginspectie controleert de zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te garanderen. Bij die inspecties gelden in sommige gevallen nog onduidelijkheden over wat wel en niet is toegestaan. Met het decreet dat vandaag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd wordt nu precies afgelijnd wat de inspectie wel en niet mag controleren. Tegelijk wordt met dit toezichtsdecreet het inspectieproces nog duidelijker gescheiden van het subsidiëren en erkennen, vergunnen en handhaven vanuit de principes van goed bestuur.

 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

“Inspectie, als vorm van toezicht, dient transparant te gebeuren, met duidelijk afgelijnde bevoegdheden. Hiervoor dienen de inspecteurs gebruik te kunnen maken van helder geformuleerde toezichtrechten en bevoegdheden die zowel de inspecteur als de geïnspecteerde in hun rol respecteren. Een transparant werkende inspectie is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg die de gebruiker in Vlaanderen ten goede komt.”

 

Waarborgen voor de geïnspecteerde voorziening

Zowel de inspecterende overheid als de geïnspecteerde voorziening winnen bij dit decreet. Inspectie dient te gebeuren op transparante wijze en met duidelijk afgebakende bevoegdheden. Indien bijvoorbeeld een voorziening niet tevreden is over de inspectie of het inspectieverslag heeft zij een aantal mogelijkheden om dit aan te kaarten. Zo wordt er in het voorontwerp van decreet de mogelijkheid ingeschreven om binnen de veertien dagen te reageren op de vaststellingen. Daarnaast ontvangt de geïnspecteerde bij elk verslag een begeleidende brief met de verwijzing naar de klachten- en beroepsmogelijkheden.

 

Acht toezichtrechten

In het decreet worden ook acht duidelijke en gelimiteerde toezichtrechten aan de inspecteurs toegekend voor de uitoefening van hun opdracht die ook voor de geïnspecteerde rechtswaarborg garandeert:

  • Het recht op toegang;
  • het recht om informatie te vragen aan iedere persoon van wie zij dat nodig achten;
  • het recht op identiteitsopname;
  • het recht op inzage en kopie van documenten en informatiedragers;
  • het recht op onderzoek;
  • het recht om vaststelling te doen door middel van audiovisuele middelen en door middel van staalnames;
  • het recht om zich te laten bijstaan door deskundigen;
  • het recht om bijstand van de lokale en federale politie te vorderen.

Slagvaardige inspectie

Om tot een zo transparant mogelijke inspectie te komen zal het verhinderen van het toezicht strafbaar worden gemaakt. Zo wil men garanderen dat de overheid effectief toezicht kan houden.

 

Bron: Kabinet Vandeurzen – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.