Een toekomstbestendig beleid voor de woonzorgcentra in Vlaanderen

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO), de werkgeversfederatie van de onafhankelijke, private ouderenzorg reageert graag op de 6 belangrijkste actiepunten in de persmededeling van minister Jo Vandeurzen.

Samen zijn we zeker op de goede weg, maar hier en daar zien we het graag nog wat anders. VLOZO gaat er dan ook van uit dat er een gemeenschappelijk doel is: op korte termijn tot een kwaliteitsvolle aangepaste zorg komen. Kwaliteit gaat ook niet enkel om feitelijke zaken, zoals bijvoorbeeld dat je daglicht moet hebben, maar je hebt ook de kwaliteit van zinbeleving. Hoe ervaren ouderen het? Zijn ze tevreden in een woonzorgcentrum of niet? Dat is ook een heel belangrijke vraag. VLOZO suggereert om geregeld een analyse te maken van de actuele situatie. VLOZO wil een concreet en ambitieuzer tijdspad. Vooraleer kan overgegaan worden naar een nieuwsysteem – zoals de persoonsvolgende financiering – moet de financiering voor de zwaar zorgbehoevende oudere overal gelijkgetrokken zijn. In de tussenperiode die minstens 5 jaar zal duren moet de bestaande financiering aangepast worden aan de vergrijzing en de inflatie om besparingen te vermijden.  

1.    Meer helpende handen voor de toenemende zorgzwaarte van de bewoners

De minister heeft op dit vlak al heel wat gerealiseerd, maar ook na 2020 zullen er vele duizenden RVT – gerechtigden in de kou blijven staan.  Eigenlijk zijn er vandaag al 59.667 RVT-bedden nodig opdat elke zorgbehoevende oudere op een kwaliteitsvolle wijze kan opgevangen worden.

(Cfr. Website VAZG : per 1/5/2017 45.923 RVT bedden op een totale populatie van 79.749 bedden in de 708 Vlaamse WZC’s. Uit de cijfers blijkt dat er 75.6% RVT-gerechtigden in de Vlaamse WZC’s verblijven. Dit betekent dat er VANDAAG (niet in 2018 of in 2019) 59.667 RVT-bedden nodig zijn voor een 100% dekking. .De 45.923 RVT-bedden van nu + de beloofde 6.130 = 52.053 RVT-bedden of een tekort van  7.614 RVT-bedden. Tel je daar de bedden van de uitbreidingen en de nieuwe voorzieningen bij in 2018 (1389) en in 2019 (1389)- dan wordt het tekort nog groter.)

2.   Uitbreiding van het aanbod

VLOZO vindt een uitbreiding van het aanbod zeker positief, maar niet prioritair. Eerst dient er een snelle RVT – ROB gelijkschakeling te komen alvorens over uitbreiding te spreken.

VLOZO is voorstander om in eerste instantie geen nieuwe bedden meer te openen, maar dat geld aan te wenden voor een snellere en volledige RVT-reconversie. A priori moet er een gelijkschakeling RVT – ROB komen. Pas wanneer dit gebeurd is zijn extra bedden voor VLOZO aan de orde. De huidige opdeling is achterhaald, het is hoog  tijd voor een rechtvaardig systeem. VLOZO pleit voor een level playing field (alle spelers spelen het spel volgens dezelfde regels), dat is niet nieuw. Commerciële woonzorgcentra hebben niet alleen een historisch gegroeide significant lagere  RVT-dekkingsgraad dan de andere spelers op de markt. Ze kunnen ook op minder middelen vanuit de financiering sociale maribel rekenen. In het verleden werden commerciële voorzieningen immers uitgesloten van deze financiering. 

Met de bijkomende bedden zal de problematiek van het derde luik alleen maar toenemen. Als de minister bijkomende woongelegenheden in de woonzorgcentra wil toekennen, dan moet de financiering-zoals voorzien in de sociale akkoorden-volledig volgen.

3.   Kwalitatieve zorg en ondersteuning ondersteunen en optimaliseren

VLOZO kan zich hier zeker in vinden. Dat woonzorgcentra zullen ondersteund worden via diverse projecten op vlak van palliatieve zorg en levenseindezorg, het ethisch verantwoord zorgbeleid, cultuursensitieve zorg en preventieve zorgverlening kan VLOZO alleen maar toejuichen.

De uitvoering van het toezicht in de ouderenzorgsector moet in nauw overleg met de koepels.  Er moet op toegezien worden dat de zorginspectie geen ongelimiteerde bevoegdheid krijgt, dat de individuele inspecteur niet te veel macht heeft. In dit opzicht is een nauwe betrokkenheid bij de verdere invulling van het nieuwe  toezichtdecreet belangrijk. In het kader van het toezicht decreet pleit VLOZO voor een controle door een onafhankelijke instantie.  

4.   Reglementering dagprijs optimaliseren

VLOZO kan zich zeker vinden in een vaste dagprijs voor de bewoners, maar hierbij dient er dan wel rekening gehouden te worden met enkele voorwaarden.

–      De overheid moet een betrouwbare partner zijn met een stabiele financiering op voorzieningsniveau (wegwerken besparingen derde luik en animatie).

Kwaliteit van leven moet voorop staan en niet enkel kwaliteit van zorg. Lichamelijke gezondheid hangt samen met psychische gezondheid. Iemand die gelukkig in het leven staat, zal ook minder zorg nodig hebben. We dienen dus rekening te houden met het welbevinden van de bewoners en hier dient ook voldoende geld voor vrijgemaakt te worden. Ouderen anno 2017 hebben meer en meer nood aan zorg op maat en op de bewoner afgestemde animatie. Hierbij denkt VLOZO aan: mogelijkheid tot zwemmen, fitness, tuinieren, koken, films bekijken, kranten lezen… Kwaliteit van leven door zinvolle activiteiten, daar willen bewoners een beter  antwoord op. ‘Mens sana in corpore sano’. Het psychisch welbevinden van ouderen verdient dan ook extra aandacht.

–    Het zijn snel veranderende tijden met wisselende wetgevingen en wisselende maatschappelijke condities. Het is belangrijk dat bij nieuwe regelgeving de financiële impact op voorzieningsniveau herbekeken kan worden en er dus eventueel een aanpassing doorgevoerd kan worden aan de dagprijs.

–     Misbruiken moeten worden aangepakt en de vrijgekomen middelen dienen terug te vloeien naar de correct werkende voorzieningen in de sector.

–    Er moet een vrije prijszetting zijn voor elke opname van een nieuwe bewoner (geen prijsdossier – marktconforme zelfregulerende prijszetting)

–    Indexering moet blijven

5.   Bestuurlijke transparantie en financiële weerbaarheid

Transparantie is ok, mits er ook een volledig inzicht gegeven wordt in het budget dat steden en gemeenten bijkomend bijdragen aan hun eigen woonzorgcentra.

6.   Van instellingsfinanciering naar persoonsvolgende financiering

Na de volledige gelijkschakeling  ROB – RVT kan VLOZO zich vinden in de principes van  persoonsvolgende  financiering. De opdeling ROB versus RVT is niet meer van deze tijd en maakt de huidige forfaitregeling alleen maar complex en unfair.

Er moet dan wel gewerkt worden met zorgtickets. VLOZO is geen voorstander van cash in de ouderenzorg. De cashbudgetten zijn immers vaste bedragen die geen rekening houden met variaties in de loonkost van zorgpersoneel. In een cashsysteem kunnen zorgaanbieders met hogere loonkosten omwille van anciënniteit minder zorg bieden aan hun cliënten. Een zorgticket geeft ook veel meer garantie op een continue, stabiele operationele basis voor een voorziening en biedt dus  meer rechtszekerheid voor alle partijen.

Bron: VLOZO – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.