Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Ziekenhuizen

“Er wordt gewerkt aan transparante kostprijsberekening”

Delen

Patiënten verwachten een uitstekende en betaalbare zorgverlening. Ze willen ook graag weten wat hen financieel te wachten staat. Ziekenhuizen maken al enkele jaren een transitieperiode door, ook hun financiering wordt stapsgewijs aangepast. Covid maakt het extra moeilijk.  

Dr. Marc Geboers – Directeur van de sector Algemene Ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro

De zorgsector, maar ook patiënten willen kwaliteitsvolle zorg die voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is. Patiënten willen graag op voorhand een transparante prijsberekening. Dr. Marc Geboers is Directeur van de sector Algemene Ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro. “Er wordt nagegaan hoe dat kan worden aangepakt, denk bijvoorbeeld aan een prijszetting, aan offertes, aan het vastleggen van ereloonsupplementen enzovoort. Het gaat om een transitie, stap voor stap worden er initiatieven genomen. Nu is het al zo dat bij zowat vijftig ingrepen patiënten op voorhand weten wat de kostprijs zal zijn. Op websites van sommige ziekenhuizen kan je ramingen van courante behandelingen terugvinden.”  

Evolutie 

De vraag naar transparantie van de kostprijsberekening houdt verband met de evolutie die de ziekenhuissector doormaakt. De afgelopen jaren werd gestreefd naar een eigentijds zorgmodel met meer netwerking en onderlinge afspraken, bijvoorbeeld over welk ziekenhuis in bepaalde technologie zal investeren. Patiënten staan centraal, ze zijn ook mondiger. Zorgnet-Icuro bracht in 2014 een nota met voorstellen uit: ‘Naar een patiëntgerichte financiering van de algemene ziekenhuizen’. Aanpassingen aan het financieringsmodel zijn ook nodig om de tekorten aan te pakken. Belfius analyseert elk jaar de financiële situatie van ziekenhuizen. In 2018 kampte een op de drie Belgische ziekenhuizen met rode cijfers, een situatie die al jaren aansleept.  

Covid 

“De covid-crisis heeft de financiële situatie nog erger gemaakt. Er werden enorme gaten in de inkomsten geslagen omdat er op veel afdelingen minder of geen patiënten werden opgenomen, iets dat wellicht nog een tijdlang zo zal blijven. We zijn voorstander van buffercapaciteiten voor bijvoorbeeld intensieve afdelingen om pieken op te vangen. Die zijn er niet. De overheid heeft wel oog voor de precaire financiële situatie. Al vrij snel werd een miljard euro vrijgemaakt als compensatie. Via een verdeelsleutel is het geld intussen naar de ziekenhuizen gegaan. Nog eens twee schijven van een half miljard euro zullen naar de algemene en psychiatrische ziekenhuizen gaan. Er staat ook een compensatie in de steigers voor het aantal bedden dat voor covid wordt vrijgehouden.” 

Zorgpersoneel 

De werkdruk bij zorgmedewerkers ligt al jarenlang hoog en ook dat maakte de corona-crisis heel sterk duidelijk, het was alle hens aan dek. Ook hier springt de overheid bij. “Er is 600 miljoen euro voorzien om versneld naar de nieuwe IFIC barema structuur over te gaan. Daarbij komt nog 400 miljoen euro van het Personeelsfonds. Het doel is om meer zorgpersoneel te kunnen aanwerven. Dit moet structureel verankerd worden zodat het om een blijvende situatie gaat.  

ICT 

In een veranderend zorglandschap speelt ICT een grote rol, zoals voor het Elektronisch Patiëntendossier. Een goede ICT-infrastructuur kost handenvol geld en die investering is niet voor elk ziekenhuis haalbaar. “De overheid maakte aanvankelijk 40 miljoen euro vrij, wat veel te weinig was, want de kostprijs voor de ziekenhuizen ligt tien keer hoger. Het budget ligt nu op 60 miljoen euro op jaarbasis. Het budget is gebonden aan indicatoren; er moet op het vlak van digitalisering een duidelijke vooruitgang geboekt worden. De lat ligt hoog, dus het komt er op aan een evenwicht te zoeken.” 

Kwaliteit van de zorg   

In het nieuwe zorgmodel moet de financiering meer rekening houden met de kwaliteit van de zorg, terwijl het accent nu ligt op het aantal geleverde prestaties. “Sinds 2018 is er Pay4Quality waaraan een summier overheidsbudget is gekoppeld. Het gaat om 6 miljoen euro, een bedrag dat voortvloeit uit een oud bestaand systeem waar de focus op patiëntveiligheid lag. De som wordt verdeeld op basis van indicatoren zoals accreditatie en klinische resultaten. We zijn niet wild enthousiast omdat het aanpassen van de indicatoren niet flexibel is en moeizaam verloopt. Maar daar wordt de komende maanden aan gewerkt, er is inmiddels een advies gevraagd aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.   

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *