Familiehulp: “We zorgen voor onze cliënten en onze medewerkers”

Familiehulp werkt in heel Vlaanderen en Brussel. Belangrijke uitdagingen zijn de toenemende zorgvraag, de vergrijzing en de digitalisering.  
Familiehulp telt meer dan 12.600 medewerkers. Hoe organiseren jullie de rekrutering? 

Bart Vandamme, Directeur medewerkersbeleid

Bart Vandamme, directeur medewerkersbeleid: “Dat gebeurt decentraal. Familiehulp heeft vier divisies die in grootte verschillen. De grootste divisie is ‘Zorg’ met ruim 9000 medewerkersDe grootste groep hier zijn de verzorgenden, zij zijn opgeleid en behaalden een specifiek diploma. Er zijn achttien regionale kantoren en de rekrutering gebeurt daar. Een tweede pijler is de ‘Dienstechequewerking met 2600 medewerkers, vaak kortgeschoolden. Ook daar gebeurt de rekrutering in de plaatselijke kantoren. Twee kleinere divisies zijn de ‘Kinderdagverblijven’ en ‘Goed Wonen’Ook zij organiseren lokale aanwervingen. In totaal staat er een veertigtal medewerkers in voor het selecteren van nieuwe personeelsleden. Op interims doen we uitzonderlijk een beroep. Mijn taak is onder meer zorgen voor coördinatie, het maken van afspraken, het ondersteunen van medewerkers in het aanwervingsbeleid en het vormingsbeleid.” 
Er zijn veel vacatures voor huishoudhulp. Is dat een knelpunt?  
“De laatste paar jaren kampen we inderdaad met een tekort, de concurrentie speelt. Hoewel het een job is waarvoor geen scholing vereist is, zijn er toch specifieke criteria. Medewerkers moeten zelfstandig kunnen werken, beschikken over zelfmotivatie en het werk goed kunnen organiseren. Het gaat om twee types jobs. Een deel huishoudhulpen heeft niet veel contact met de cliënt, zij werken bijvoorbeeld bij tweeverdieners. Een ander deel is ingeschakeld in de zorgverlening en daar is de cliënt wel aanwezig. Zij doen hetzelfde poetswerk, maar beschikken over specifieke sociale vaardigheden om met de cliënt om te gaan. Ze kunnen signaleren wanneer hij bepaalde verontrustende symptomen vertoont, zoals toenemende verstrooidheid. 
Rekruteren jullie ook intern?  
Er is doorstroming mogelijk van huishoudhulpen naar de zorgsector. Het omgekeerde gebeurt ook: soms kiezen gekwalificeerde verzorgenden voor het werken met dienstencheques als huishoudhulp. Ook op het niveau van bedienden in het middenkader zijn verschuivingen mogelijk. Maar de overgrote meerderheid van de vacatures wordt extern ingevuld. 
Jullie stellen ook kwetsbare doelgroepen tewerk, wat is hun taak?  
Dat kan onder meer via onze divisie ‘Goed Wonen’. Het is een karweidienst die past in de lokale diensteneconomie en zich richt op het aanpassen van woningen bij specifieke doelgroepen. We werken daarvoor met mensen die bijvoorbeeld een geschiedenis van langdurige werkloosheid achter de rug hebben. We bieden hen begeleiding op maat.” 
Hoe profileert Familiehulp zich op de arbeidsmarkt?  
“Binnen het segment van dienstencheques profileren we ons als een zeer betrouwbare werkgever die correct omgaat met de werknemers. We maken er een punt van dat iedereen tijdig en correct zijn loon krijgt uitbetaald, dat er een degelijk contract is, dat er een goede begeleiding is. Een coach volgt hen op, we willen immers dat er aandacht is voor de persoon achter de medewerker. Bij de dienstencheques is er aan aanbod van schoolbelcontracten, het gaat hier om medewerkers die binnen de schooluren werken zodat ze hun kinderen naar school kunnen brengen en weer afhalen. We streven ernaar maximaal rekening te houden met de verwachtingen van de medewerkers. Bij de dienstencheques garanderen we vaste werkuren. In de thuiszorg komt er wel weekendwerk bij of werken in de vooravond of ’s avonds. Maar dat valt best mee. We krijgen in 2019 een hogere subsidie voor deze uren, het werd opgetrokken naar 4,2%. Dat is nog altijd een beperkt percentage.” 
Zorg wordt complexer, medewerkers worden daarmee geconfronteerd. Hoe vangen jullie dit op?  
“We werken met referentiepersonen, zij krijgen extra vorming over bepaalde thema’s, zoals kansarmoede, dementie, palliatie enzovoort. Ze maken deel uit van een team, collega’s kunnen bij hen terecht met vragen. Als er een cliënt bovengemiddeld met een bepaald probleem kampt, dan is het bij voorkeur de referentiepersoon die daar de zorg verleent. Op die manier zorgen we voor voldoende deskundigheid. Daarnaast zijn er ook onze stafmedewerkers die gespecialiseerde ondersteuning kunnen bieden.” 
Hoe vangen jullie de vergrijzing op? 
“De vergrijzing zal alleen maar toenemen en dat heeft impact op de zorgvraag, zeker in de thuiszorg. Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Dat kan mits de nodige thuisondersteuning en daarin kunnen we voorzien. Dezelfde evolutie zien we bij mensen met een beperking en bij mensen met een psychiatrische problematiek. Zij willen graag in hun thuisomgeving leven, maar hebben ondersteuning nodig. De vraag naar zorgverlening groeit dus, maar de middelen nemen verhoudingsgewijs niet toe. We moeten op zoek gaan naar een nog efficiëntere inzet van onze financiële middelen. Daarbij is het een grote uitdaging om onze eigenheid te bewaren. We willen niet in ultrakorte, versnipperde interventies bij onze cliënten langsgaan, onze meerwaarde is net dat we een langere tijd onze cliënten zien en hen zo mee opvolgen.  
Dan werken jullie vaak samen met mantelzorgers? 
We zijn meestal aanvullend op mantelzorgers. We stemmen onderling af wanneer we komen, wat we doen en hoe we hen kunnen ontlasten. Dat kan in de context van thuiszorg, maar we bieden ook dagopvang aanZo kunnen we ook het isolement doorbreken. Soms is er geen mantelzorg. Het is echter qua investering maatschappelijk niet verantwoord dat we 24u/24 aanwezig zijn. In dergelijke situaties is een al dan niet tijdelijke residentiële opvang nodig. 
Voor welke uitdagingen staan jullie nog?  
“De digitalisering is een belangrijke evolutie. Nu gebeurt veel nog op papier, maar dat is belastend, traag en arbeidsintensief. Het omschakelen naar digitalisering vergt een grote investering in materiaal en middelen, maar ook in het opleiden van onze medewerkers. Veel van onze medewerkers zijn niet of te weinig vertrouwd met computers. De komende jaren willen we daar sterk op inzetten. Let wel, onze focus ligt bij de cliënten, het blijft mensenwerk. Digitalisering heeft alleen met de omkadering van ons werk te maken.”  
Samen koken

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.