Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Handhaving van EU-Richtlijn op preventie van prikaccidenten in België

Delen

“De EU-Richtlijn en het Koninklijk Besluit dragen samen bij aan de veiligheid van gezondheidszorgwerkers. In 2010 waren er in België alleen al 12,000 gevallen van prikaccidenten geregistreerd. Ter evaluatie van de Richtlijn heeft de EFN recentelijk een rapport uitgebracht over de implementatie van de richtlijn. Hiervoor werd een enquête afgenomen onder 7000 gezondheidzorgmedewerkers in de 28 EU-lidstaten. Het onderzoek heeft aangetoond dat in het algemeen, zorgwerkers het gevoel hebben dat de juiste maatregelen zijn genomen ter preventie van prikaccidenten en dat de veiligheid omhoog is gegaan dankzij het ontwerp en de implementatie van de richtlijn. Verder is gebleken dat de respondenten van mening zijn dat de richtlijn een positieve invloed heeft op de dagelijkse praktijk en de omgeving van gezondheidswerkers omdat er meer veilige naaldsystemen beschikbaar zijn en de verantwoordelijkheid voor het melden van een ongeval duidelijk is.”
Negatieve aspecten
“Respondenten merkten ook enkele negatieve aspecten op die door de richtlijn worden gedekt maar onvoldoende geïmplementeerd zijn in het werkveld en daardoor dringend zouden moeten aangepakt worden. Het betreft de volgende gebieden: voorlichting over preventie van prikaccidenten, het uitvoeren van een risico-inschatting op de werkplek, het expliciet verbieden van het recappen van naalden en, misschien wel verrassend, het ontbreken van bewustmakingscampagnes. Verder wijzen respondenten erop dat er behoefte is aan begeleiding wanneer een prikaccident heeft plaatsgevonden en op een betere toepassing van de richtlijn in de dagelijkse praktijk.”
Wellicht het meest verontrustend is de uitkomst dat de opleiding in het gebruik van veilige naaldsystemen vaak zwak of niet aanwezig blijkt te zijn. “Uit meerdere onafhankelijke studies is gebleken dat door een combinatie van opleiding, veiligere werkmethoden en het gebruik van veilige naaldsystemen 80% van de prikaccidenten kan worden voorkomen. Uitgebreide training in het gebruik van veilige naaldsystemen is dan ook van cruciaal belang en moet worden verstrekt door de fabrikanten. Momenteel zijn er grote verschillen in trainingen die aangeboden worden. Voorts moeten opleidingseisen worden opgenomen in de criteria van de aanbestedingen voor de levering van veiligheidssystemen.”
Gedeeltelijke naleving richtlijn
“Er is geen twijfel dat de eisen van de richtlijn nog steeds gelden wanneer gezondheidszorg bij patiënten thuis of in andere instellingen aan patiënten wordt verstrekt. Uit de enquête blijkt dat de richtlijn dan maar al te vaak gedeeltelijk wordt nageleefd. Gedeeltelijke uitvoering van veiligheidsmaatregelen zorgt voor inconsistentie en verwarring en creëert onnodige risico’s. In zorginstellingen voor langdurige zorg blijkt er helaas nog weinig besef van de vereisten van de richtlijn, wat gezondheidswerkers blootstelt aan letsel en hun werkgevers aan langdurige juridische procedures.”
Zero Tolerance
“De preventie van prikaccidenten in de gezondheidszorg wordt aangemoedigd door de conclusies uit het EFN rapport. Verpleegkundigen leggen de nadruk op de behoefte aan educatie, bewustmaking, alsook de nazorg: ondersteuning na een ongeval. Dergelijke inspanningen zijn van cruciaal belang om vooruitgang te boeken in de veiligheid van gezondheidszorg personeel. Immers, zoals vermeldt in Richtlijn 2010/32/EU, zijn goed getrainde gezondheidswerkers essentieel voor het voorkomen van letsel en transmissie van infecties van naalden. Om dit gebrek aan opleiding te overwinnen kan België aanspraak maken op het Europees Sociaal Fonds (Horizon 2020).
De EU stelt fondsen beschikbaar in de periode 2014-2020 voor projecten die als doel kennisoverdracht en implementatie hebben. Uit het rapport blijkt dat de EU-richtlijn een positief effect op de klinische praktijk heeft gehad, maar daarnaast onthuld het dat er nog veel werk moet worden verzet om het risico van prikaccidenten te verminderen. Belgische werkgevers in de zorg hebben een verantwoordelijkheid om het Koninklijk Besluit te handhaven en een ‘zero tolerance’ beleid te voeren ten aanzien van prikaccidenten. Dit geldt voor in ziekenhuizen, alsmede in de thuis- en ouderenzorg,” besluit Paul De Raeve.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *