Typ om te zoeken

In the spotlight Techniek Ziekenhuizen

Nieuw AREI vlotjes uit de startblokken

Delen

Overschaduwd door de allesdominerende coronatoestanden ging per 1 juni jl. het compleet herziene en geherstructureerde AREI officieel van kracht. Zorg & Techniek informeerde naar de stand van zaken. 

Guy D’Hoossche (Consultant, auditeur, lesgever en ingenieur)

Aan consultant, auditeur en lesgever Guy D’Hoossche, actief in de werkgroep die in de schoot van de FOD Economie voor de concrete uitwerking instaat, de vraag hoe de overgangsperiode van 7 maanden verlopen is. Guy D’Hoossche: “Goed! Al past niet iedereen het nieuw AREI al toe zoals dat zou moeten. Het zijn de beroepsverenigingen van de elektriciens die de nieuwe wetgeving aan hun leden moeten kenbaar maken. Natuurlijk is de materie ook niet eenvoudig. In plaats van 1 hebben we nu 3 boeken. Dat betekent enerzijds een vereenvoudiging omdat alles vroeger gemengd was en er nu boeken resp. voor laagspanning, hoogspanning en distributie zijn. Anderzijds werd in de vorige editie alles aangeduid met artikelen. Die zijn vervangen door paragrafen, conform de internationale IEC-norm. Men moet er leren mee werken, maar dat komt wel in orde. Vanuit de werkgroep AREI hebben we convergentietabellen opgesteld, waarbij men artikelen van de oude AREI gemakkelijk kan terugvinden in de nieuwe AREI en omgekeerd vanuit de paragrafen van het nieuw AREI.” 

Vormt corona een serieuze hinder? “Nee, de mensen die aan het bouwen zijn doen verder. Natuurlijk moeten ze een aantal veiligheidsmaatregelen willen in acht nemen. Ook de controles door de erkende organismen gaan door.  

Vorderen de activiteiten in de werkgroep? “Ja, we zitten al in de tweede fase en zijn daar bezig bepaalde zaken aan te passen, te verbeteren en toe te voegen. Dat geldt o.m. voor hoofdstuk 7 in de 3 boeken. Naast de algemene regels voor de badkamers zijn er bijv. bijkomende voorschriften voor alles wat daar met vocht te maken heeft. Over medische ruimtes staat er nog niks in, maar dat zit in de pijplijn. De T013, een bestaande richtlijn voor goede praktijk voor elektrotechnische uitrustingen in medische ruimten, wordt de basis van wat in boekdeel 7 komtOok pakweg van elektrische voertuigen of van batterijen is er nog niks, maar we zijn ermee in de weer.  


Electro-Test: grote aanpassingen medisch gebruikte ruimten nog niet voor meteen  

Sedert 1 juni is het nieuw AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) officieel van kracht na een overgangsperiode van 7 maanden. In alle commotie rond het coronavirus kreeg deze operatie weinig of zelfs geen ruchtbaarheid. Hoe is die verlopen en wat zijn de repercussies voor de medisch gebruikte ruimten? Keuringsorganisme Electro-Test geeft zijn visie bij monde van Rudy Van den Bergh. 

Rudy Van den Bergh (Innovation & Training Manager, Electro-Test)

Rudy Van den Bergh is sinds 8 jaar Innovation & Training Manager bij Electro-Test. Voordien had hij 24 jaar Vinçotte op de teller staan. De nadruk in het nieuwe AREI ligt zeker niet op die medisch gebruikte ruimten, poneert hij meteen. Technisch gezien gaat het over de aanpassing aan HD 60364-7-710. HD staat voor harmonisatiedocument en 60364 is een Europese norm, waarvan deel 7 over alle bijzondere installaties gaat, met daarin als onderdeel 10 de medisch gebruikte ruimten. Een innovatie is dat laatste niet voor ons land, want specifiek over de medisch gebruikte ruimten beschikken we al sinds 1993 over het technisch document T013, dat we naderhand in 2014 aanpasten aan het geldend Europees document.  

Op dit ogenblik focust de AREI-werkgroep in ons land op onderdeel 12 van deel 7 – gaat over het laden van auto’s – omdat daar nog niets van op papier bestaat. Dat is intussen al uitgeschreven, maar het dient nog geïmplementeerd te worden in het nieuw AREI. Om deze reden alleen al werd dit als een prioriteit beschouwd 

Vanzelfsprekend zal ook bij de medisch gebruikte ruimten een en ander veranderenRudy Van den Bergh: “Waar in het oude AREI sprake was van vitale installaties, gaat het nu om veiligheidsinstallaties. De veiligheid van de patiënt zat tot nog toe enkel in art. 104 vervat: breekt een brand uit in een gebouw, dan moet dat veilig kunnen ontruimd worden. Met het nieuwe AREI dient het veiligheidsbehoud niet enkel bij brand gegarandeerd te worden, maar net zo goed bij het uitvallen van de normale bron en bij een elektrische fout. Elektrische fout heeft betrekking op overbelasting, op kortsluiting en op isolatiefout (i.e. het elektrocutiegevaar in het operatiekwartier). De omschrijving van deze belangrijke elementen dient nu verder uitgeklaard te worden. 

Welke timing kan hierop gekleefd wordenDe bal ligt daarvoor in het kamp van de overheid. Ik schat dat de grote wijzigingen er aan komen binnen 3 à 4 tot 5 jaar. Bij manier van spreken zit dat ergens op de lange baan. Het belangrijkste in de huidige stand van zaken is dat we nergens in tegenstrijd zijn met het HD, zodat het kan uitgerold worden in heel Europa. We beschikken wel nog over een paar jaar tijd om onze regelgeving te ‘kneden’. In dit verband wil ik er op wijzen dat T013 op het ogenblik louter een document is, dus géén wet of norm. Bedoeling is ook deze regelgeving te implementeren in het nieuw AREI, zodat het kracht van wet heeft.”  

Behalve die vitale installaties en vitale veiligheidsinstallaties, die technisch inhoudelijk serieuze veranderingen met zich meebrengen, is er overigens technisch inhoudelijk niet zo heel veel veranderd bij de huidige omzetting van het nieuwe AREI,” claimt Rudy Van den Bergh nog: “In het oude AREI hadden we 279 artikels. Nu zijn er geen artikels meer, maar spreken we van hoofdstukken, delen, afdelingen en onderafdelingen. Er waren voorheen ook heel veel documenten en besluiten van diverse overheden, plus technische nota’s. Men heeft dat allemaal bij elkaar gedaan en één document van gemaakt.”  


Vinçotte: voor medisch gebruikte ruimten kiezen tussen wettelijk kader of aanpassing technische nota 

Sinds 1 juni jl. is de nieuwe regelgeving voor elektrische installaties van toepassing. Het  oud AREI is daarmee vervallen. Keuringsorganisme Vinçotte wijst voor de bestaande elektrische installaties op de bijzondere voorschriften in deel 8 van het nieuw AREI. Met Tom Cauwelier bekijken we ook de regelgeving inzake medisch gebruikte ruimten. 

Tom Cauwelier (Product Manager Electricity / Building, Vinçotte)

Tom Cauwelier is Product Manager Electricity / Building bij Vinçotte. Naast de volledig nieuwe structuur in onze regelgeving m.b.t. elektrische installaties vielen ook de link naar de Codex en de vaak voorkomende term risicoanalyse op. De grootste wijzigingen in de nieuwe regelgeving zitten volgens hem vooral in de vervanging van art. 104 van het oud AREI, net als nieuwe gestelde eisen inzake elektrisch dossier niet-huishoudelijke installaties.  

Tom Cauwelier: “De vervangende regelgeving voor art. 104 is in het nieuw AREI terug te vinden in delen 4 (Beschermingsmaatregelen) en 5 (Keuze en gebruik elektrisch materiaal). De vitale installaties uit art. 104 van het oud AREI zijn vervangen door het nieuw begrip veiligheidsinstallaties. Daarmee heeft men duidelijk willen stellen dat deze installaties in een veel ruimere context dienen bekeken te worden (meer dan enkel voorzorgsmaatregelen tegen brand)Een veiligheidsinstallatie is een uitrusting die gedurende een bepaalde tijd in dienst moet blijven om de veiligheid van personen te garanderenHet uitvallen ervan zou een groot risico kunnen veroorzaken met rechtstreekse impact op het ontstaan/uitbreiden van een gevaarlijke situatie (bijv. installaties m.b.t. brandbestrijding evenals de apparaten waar de voeding met elektrische stroom van levensbelang is voor de zieken”)Het nieuw AREI beschrijft voor deze veiligheidsinstallaties de verplicht tnemen maatregelen om het functiebehoud te realiseren, zodat die blijft werken wanneer de bron uitvalt, bij brand en elektrische fout. Met functiebehoud wordt dus bedoeld dat de veiligheidsinstallatie functioneel kan blijven gedurende een bepaalde tijd. 

Daarnaast zijn er de kritische installaties. Het grote verschil met de veiligheidsinstallaties is dat het functiebehoud hier vereist is om andere redenen: het uitvallen van een kritische installatie kan leiden tot een verlies van goederen en diensten (bijv. uitval van een server in een bedrijf). Kritische installaties en het functiebehoud ervan worden bepaald op basis van een risicoanalyse, op te stellen door de uitbater of zijn afgevaardigde, die vervolgens ook zelf de noodzakelijke beschermingsmaatregelen voorziet. 

Tom Cauwelier over medische elektrische installaties: “Ze zullen moeten voldoen aan het nieuw AREI en de uitbater heeft daarnaast de keuze om zich te beroepen bijv. op de technische nota T013 (uitgave 2014) of op het HD 60364-7-710 om de veiligheid van de patiënten en het medisch personeel te waarborgen. Beide zijn technische normen die het nieuw AREI niet verplichtwant ze zijn niet door de Koning bekrachtigd of door de NBN geregistreerd. Spijts T013 geen wetgevend kader biedt, stellen we vandaag vast dat die toch voor vele uitbaters, bouwheren, studieburelen, enz. het referentiekader is voor de opbouw van de elektrische installatie in de medische ruimten. In T013 wordt verwezen naar het oud AREI en ervaren we dat bepaalde voorschriften niet altijd uitvoerbaar zijn of door de bouwheer niet gevolgd worden omwille van specifieke redenen of situaties. Er is m.a.w. in ieder geval noodzaak tot het inhoudelijk aanpassen van T013. Momenteel neemt men in overweging om een wettelijk kader inzake de voorschriften van medische ruimtes op te nemen in deel 7 van het nieuw AREI, hetzij om de inhoud van T013 aan te passen volgens de actuele noden.       

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *