Psychiatrisch centrum Sint-Amandus: optimale kansen voor herstel en kwaliteit

“Het PC Sint-Amandus – opgericht in 1928 – maakt deel uit van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Voor al zijn instellingen in de geestelijke gezondheidzorg, welzijnszorg en het onderwijs hebben de Broeders van Liefde één overkoepelende Raad van Bestuur met daarin een professioneel management van zowel geestelijken als leken. Wat betreft onze eigen instelling hebben wij een directiecomité met vijf directieleden. Dr Bosma, hoofdgeneesheer – niet aanwezig bij het interview – maakt eveneens deel uit van het directiecomité.”

Doelgroep met complexe problemen

“Wij hebben een bewuste keuze gemaakt voor de doelgroep – volwassen en  ouderen – met complexe psychiatrische problemen. Omwille van onze enigszins geïsoleerde ligging – in een prachtige, bosrijke omgeving overigens – is het voor ons moeilijk om laagdrempelige projecten op te zetten. Daarom willen wij onze ligging en campus optimaal valoriseren. Voor vele van onze patiënten zijn korte behandelcycli eerder ziektebestendigend terwijl de factoren tijd en continuïteit in hun herstelproces primordiaal zijn. Dat kunnen wij hier volop aanbieden. Voor een aantal doelgroepen hebben wij een wachtlijst die meerdere maanden kan duren. Onder andere de groep van personen met een niet-aangeboren hersenletsel neemt daarbij een behoorlijk deel van die wachtlijst in.”
 

Interdisciplinaire werking

“De geestelijk gezondheidszorg kent vele dimensies. Dat multidimensionale karakter wordt weerspiegeld in onze interdisciplinaire werking. Wij zien de patiënt als een mens met vele facetten. De complexiteit van die persoon dwingt ons op te werken in een team, waarbij we alle disciplines samenbrengen rond de patiënt en zijn context. Op zijn beurt stuurt een kernteam elk interdisciplinair team aan. Het kernteam is als het ware het dagelijkse bestuur van de afdeling en bestaat uit drie personen: het afdelingshoofd, de therapeutische coördinator en de beleidsarts. Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijke voor de zorgorganisatie, de therapeutisch coördinator heeft een zorginhoudelijke opdracht die disciplineoverstijgend is en de beleidspsychiater bepaalt in samenspraak met de andere kernteamleden het hele behandelprogramma. De zorg voor de patiënt wordt in de eerste plaats gerealiseerd door het verpleegkundig team dat instaat voor de 24-uurszorg. Samen met hen, en met de patiënt, begeleiden de andere beroepsdisciplines het traject van  de patiënt. De vakgroepwerking voedt deze verschillende disciplines inhoudelijk én biedt een meerwaarde voor de interdisciplinaire zorg rond een specifieke doelgroep.
KADER: behandel- en zorgaanbod
Sint-Amandus heeft een aanbod om op volgende specifieke hulpvragen in te gaan: crisisinterventie; verslavingszorg, waaronder alcohol-, medicatie-, en/of illegale drugverslaving; forensisch psychiatrische zorg met als doelgroep mannelijke plegers van elke vorm van seksueel misbruik; psycho-organische zorg met als doelgroep mannen met een niet-aangeboren hersenletsel en/of het Korsakov-syndroom, meer bepaald met amnetische en disexecutieve stoornissen; psychiatrische intensieve zorg voor volwassenen met een verslavingsproblematiek in combinatie met ernstige persoonlijkheidstoornissen of een psychotische problematiek; psychomentale zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking met daarbij een psychiatrische problematiek; psychosezorg voor volwassenen met psychotische stoornissen; ouderenzorg voor personen met een acute functionele psychiatrische of psycho-organische problematiek; sociaal psychiatrische zorg voor diverse doelgroepen.

Tender activerings- en zorgbegeleiding

 
“PC Sint-Amandus realiseert op regelmatige basis nieuwe instellingoverschrijdende projecten. Zo is PC Sint-Amandus penhouder en coördinator voor het West-Vlaamse partnerschap dat zorgbegeleiding aanbiedt aan personen met niet arbeidsmarktgerelateerde problemen. Een grote groep ervan kampt met ernstige medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problemen. PC-Amandus engageerde zich om zorgtrajecten aan te bieden aan werkzoekenden die via de dienst voor gespecialiseerde screening van de VDAB verwezen worden naar de Gespecialiseerde Traject Begeleiding voor een activerings- en zorgbegeleiding. Deze samenwerking  met meerdere GGZ-voorzieningen in de regio zorgt ervoor dat personen met vaak ernstige beperkingen, maar zorgvermijdend gedrag, toch een zorgtraject kan worden geboden met uitzicht op werk, gaande van reguliere tewerkstelling tot arbeidszorg.”

Vlotte instroom nieuwe medewerkers

Terwijl vele andere organisaties in de gezondheidszorg moeite hebben om competente medewerkers te vinden, worden vacatures bij PC Sint-Amandus doorgaans vlot ingevuld. “Daar zijn verschillende redenen voor. Medewerkers krijgen volop kansen om te groeien in hun vak door onder meer inscholing, bijscholing, overleg, diverse hulpinstrumenten, enz… Het interdisciplinaire karakter van onze organisatie zorgt bovendien voor een permanente uitwisseling van ideeën. Wij moedigen medewerkers aan om te participeren in verschillende trajecten wat leidt tot een verbreding van de competenties. Enkele jaren geleden zijn we van start gegaan met referentiemedewerkers die actief zijn op diverse terreinen en jobverbreding mogelijk maken. Referentiemedewerkers kunnen op hun beurt doorgroeien tot experts in een specifiek domein zoals omgaan met agressie, somatiek, voeding, IT, mentorschap, pastoraal en ethiek,… Kortom, PC Sint-Amandus biedt een boeiende werkomgeving met veel kansen tot groei.”

Aanklampende programma’s

“Wij staan voor een behandeling en begeleiding waarbij we ons richten op herstel. De levenskwaliteit van de ons toevertrouwde patiënten en bewoners  wensen we te verbeteren maar waarbij wij ook inzicht willen geven in hun problematiek. Onze inzet naar de specifieke doelgroepen is niet gebaat bij kortlopende programma’s.  Onze aanpak vergt tijd. Wij bieden dan ook fundamentele, aanklampende programma’s aan.  Op lange termijn zorgen ze niet alleen voor een kostenbesparing, maar tegelijk voor perspectieven bij patiënten en bewoners. Daar zijn wij van overtuigd.”

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.