Typ om te zoeken

In the spotlight Innovatie

RADar als innoverende facilitator voor waardegedreven zorg

Delen

Kim Denturck (Innovatiecoördinator in AZ Delta) en Peter De Jaegher (Voorzitter van de stuurgroep Future Health, Manager van het leer- en innovatiecentrum RADar)

Innovatieve speerpunten waar RADar op inzet zijn mobile health, artificiële intelligentie en data extractie 

De wereld is in transformatie, met uitdagingen en opportuniteiten, zeker ook ten aanzien van de zorg voor morgen. AZ Delta heeft met overtuiging geïnvesteerd in de opstart en uitbouw van RADar, een leer – en innovatiecentrum. Met RADar wordt een ecosysteem uitgebouwd rond enerzijds nieuwe vormen van opleiding en anderzijds onderzoek en innovatie van zorg, met wederzijdse kruisbestuiving. In dit ecosysteem staat samenwerking centraal, met burgers en patiënten, met artsen en onderzoekers, met overheden en bedrijven met als finaliteit de best mogelijke zorg in functie van de evoluerende zorgnoden.  

De zorgorganisatie van morgen zal wendbaar en verbindend moeten zijn. Met de uitbouw van RADar wil AZ Delta in partnerschap een experimentele omgeving ontwikkelen waarbij op voorzichtige wijze en in een zorgvuldige context nieuwe ideeën en projecten ontwikkeld kunnen worden. Dit zal meestal gebeuren in onderzoeksprojecten, gekaderd in de daarvoor expliciete randvoorwaarden. De medische diensten van AZ Delta vervullen daarbij een sleutelrol, maar de scoop wordt open gericht op zorg in de brede context, volop gebruikmakend van het innovatiepotentieel en de toegevoegde waarde voor de patiënt.  

Aan het woord komen algemeen directeur Johan Hellings, voorzitter van de stuurgroep Future Health, manager van het leer-en innovatiecentrum RADar Peter De Jaeger en innovatiecoördinator in AZ Delta Kim Denturck die verschillende speerpunten en het belang van RADar verder toelichten.  

Johan Hellings (Algemeen Directeur AZ Delta)

Johan Hellings “Met de ingebruikname van een schitterende infrastructuur in de nieuwe campus Rumbeke treedt AZ Delta een nieuw tijdperk binnen, met nieuwe mogelijkheden. AZ Delta formuleerde in de opdrachtverklaring de uitdrukkelijke intentie om actief te werken aan innovatie & onderzoek. We kaderen dit in het internationaal gekende concept van ‘value based health”, vrij vertaald als waarde gedreven zorg. Om dit te realiseren werd een manager aangetrokken voor het leer- en innovatiecentrum RADar die samen met de beleidscoördinator innovatie deze doelstellingen zal operationaliseren. In de schoot van de stuurgroep ‘Future Health’ wordt een kader ontwikkeld en worden projecten voorgesteld en geselecteerd. Parallel wordt er geïnvesteerd in het creëren van een nieuw kader inzake data beleid, in partnerschap tussen de raad van bestuur en de medische raad.”  

Hoe verhoudt RADar zich tot het ziekenhuis en zijn partners? 

Johan Hellings “RADar maakt letterlijk een brug met de klinische praktijk van een ziekenhuis. RADar wil, in de beste samenwerking met onze medische diensten, inspelen op regionale en maatschappelijke relevante noden. We doen dat in openheid en samenwerking met anderen: huisartsen en actoren van de eerste lijn zones, burgers, patiënten en verenigingen, overheden, bedrijven en de partners in ons ziekenhuisnetwerk. Elk nieuw project wordt voorgesteld in de stuurgroep Future Health en er wordt grondig gekeken hoe en op welke wijze dit project gekaderd kan worden in het value based health concept en de verwachtingen van alle stakeholders.”  

Wat zijn speerpunten voor innovatie in RADar? 

Peter De Jaeger “In de coulissen is de laatste maanden hard gewerkt om een inhoudelijke structuur op te zetten en eerste fundamentele innovatieprojecten voor te bereiden. Deze inzichten en noden vormen een initieel innovatiekader van waaruit een aantal speerpunten zijn gedefinieerd. De stuurgroep “Future Health” onderschrijft het belang om in te zetten op mobile health, artificiële intelligence en data-extractie. Voor elk van deze speerpunten vormt data een cruciale component en waar we in alle zorgvuldigheid en in goede afstemming met betrokkenen aan de slag willen om een werkveld voor innovatieprojecten te creëren.   

Kim Denturck “We kiezen er resuluut voor om te starten met verschillende projecten binnen deze speerpunten en de kennis hieromtrent verder te verfijnen met verschillende partners. Voor een aantal projecten wordt bijkomende financiering gezocht, een aantal proof-of-concepts worden nog dit najaar opgestart. Om RADar verder bekend te maken bij het bredere publiek en de partners richten we op een openingsevent voorjaar 2021.“  

Welke infrastructuur behelst RADar en hoe versterkt deze de projecten binnen RADar? 

Peter De Jaeger “In RADar is een aula voor 298 personen en verschillende multifunctionele lokalen die zeer flexibel ingezet en aangewend kunnen worden. De aula wordt gebruikt voor opleidingen en is een cruciale plaats om kennis over te dragen.” 

Kim Denturck “Infrastructuur en uitrusting van het ziekenhuis van morgen gaan verder dan muren en apparaten, die evident belangrijk zijn. De digitale organisatie en ondersteuning van bijvoorbeeld transmurale zorgtrajecten tot in de huiskamer, in interactie met de patiënten en de eerste lijn en met goede beveiliging van gegevens is even essentieel. Mobile Health vormt dan ook een belangrijk speerpunt waar we binnen RADar bestaande high tech telemonitoring toepassingen slim willen inzetten en met oog voor een goede en zorgvuldige educatie naar de burger/patiënt, gezien de burger eigenaar blijft van zijn data.” 

Hoe zal RADar de samenwerking met burgers/patiënten verder kracht bijzetten?  

Kim Denturck “ Er is nood aan de verdere uitbouw van gezondheidsvaardigheden. Tot veertig procent van de Belgen is in bepaalde gevallen onvoldoende gezondheidsvaardig om een geïnformeerde keuze te maken in functie van hun gezondheid. De impact hiervan is groot. RADar wil uitdrukkelijk verder inzetten op dit maatschappelijk belangrijk thema. Dit gebeurt in aansluiting met de valorisatie van expertises en in samenwerking met patiënten, patiëntenverenigingen, experten en ARhus. Het innovatief kenniscentrum ARhus staat garant voor kwaliteitsvolle informatie en kennisdeling en ontwikkelt een specifieke focus inzake gezondheidsvaardigheden. Dit vormt een perfecte brug tussen burger en de zorgsector. De ambitie bestaat erin om , stap voor stap, een netwerk te ontwikkelen waar andere zorgorganisaties zich verbinden met bibliotheken om krachten te bundelen ten dienste van het bevorderen van de gezondheidsvaardigheden bij alle burgers.”  


De symboliek van RADar  

RADar stuurt radiogolven die de omgeving aftasten. Daarmee verwijst de naam naar het verruimen van kennis en ontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek, het zoeken naar nieuwe technologie toepassingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *