dagvandezorg_zorganderstvLR.jpg

Samen zorgkrachtig maakt werk in zorg werkbaar

De zesde editie van de Dag van de Zorg werd zondag 19 maart 2017 op gang getrapt door Vlaams minister Jo Vandeurzen. De Dag wil de zorg- en welzijnssector bekender maken bij het brede publiek en tegelijk de duizenden zorgverleners in de sector in de bloemetjes zetten.  170 organisaties actief in zorg en welzijn zetten hun deuren open voor het brede publiek.  De minister opende de Dag bij MedTech Flanders te Gent, een netwerk van 19 Vlaamse kmos dat zich toelegt op medische spitstechnologie. De minister benadrukte daar dat samenwerking op alle domeinen in zorg en welzijn de grote uitdaging voor de sector vormt. Nog meer samenwerkenen innovatie op de werkvloer moet ook het werken in de zorgsector weer meer werkbaar maken.

De samenleving verandert, de zorgvragen veranderen, dit heeft als gevolg dat we ook onze zorg anders moeten organiseren. We staan voor belangrijke reorganisaties in het welzijns- en zorglandschap. Hier willen we samen met alle betrokkene vorm aan geven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de ambitieuze hervorming van de eerstelijnszorg, de uitvoering van het zorgstrategisch plan voor de ziekenhuizen en de Vlaamse Sociale Bescherming. Eén van de kritische succesfactoren om deze transities mogelijk te maken is samenwerken. Samenwerken tussen overheden, tussen ondernemers in zorg en welzijn, met vrijwilligers, met gebruikers, met mantelzorgers en professionelen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Deze Dag van de Zorg wil de zorg- en de welzijnssector bij tot het grote publiek bekender maken en om de mensen die de zorg dragen een warm hart toe te dragen. Werken in de zorg is boeiend. Zorgen doen we voor en met mensen. En we doen dat in een sector die in volle dynamiek is. Hierop mogen we terecht fier zijn!”

Werkbaarheid en innovatieve arbeidsorganisatie

Succesvol samenwerken heeft onmiskenbaar zijn invloed op de werkbaarheidsgraad in een organisatie of onderneming. En andersom kan een hoge werkbaarheid samenwerking succesvol maken. Afgelopen week nog werd uit de recentste editie van de Werkbaarheidsmonitor (SERV) bekend dat de werkbaarheidsgraad in de welzijns- en gezondheidssector hoger ligt dan in andere sectoren op de Vlaamse arbeidsmarkt. Vooral het welbevinden op het werk en de mogelijkheden tot vorming scoren hoog bij de werknemers van de zorgsector. Dit heeft een impact op de toenemende professionaliteit én de tevredenheid van de gebruiker. Uit de enquête die naar aanleiding van deze zesde Dag van de Zorg werd gevoerd (iVox), blijkt dat 81% van de Vlamingen de zorgverstrekkers in Vlaanderen gepassioneerd vinden in hun job, en 92% vindt dat ze goed zijn in hun vak. De Vlamingen geven een gemiddelde score van 7,6 op 10 aan de zorgsector. Meer dan 4 op 5 vindt de kwaliteit hoog, en 7 op 10 vindt dat de kwaliteit in verhouding is met de kost.

Minister Vandeurzen erkent evenwel de werkpunten die deze studies ook aangeven. De zorgsector ontsnapt niet aan de druk die op de werkbaarheid komt te staan. Met name werkstress blijkt toe te nemen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De initiatieven van federale collega Kris Peeters bevatten maatregelen die de werkbaarheid gevoelig kunnen verhogen en waardoor we samen met de zorg – en welzijnssector de uitdagingen van de toekomst versterkt kunnen aanvatten.”

Flexibel werken

Zo zal een nieuwe regeling van flexibele uurroosters de werkgever, mits strikte afspraken, toelaten de uurroosters en de arbeidsduur aan te passen in functie van de wijzigende noden van de onderneming.  Het wetsontwerp wijzigt niets aan het principe van de 38-uren werkweek, maar biedt mogelijkheden om de combinatie werk-gezin (mantelzorg) makkelijker te maken. 

Werkgeversgroepering

Daarnaast zullen werkgeversgroeperingen werknemers ter beschikking kunnen stellen van hun leden voor het invullen van gezamenlijke personeelsbehoeften. Het gaat hier om een toelating tot gezamenlijke tewerkstelling door bedrijven die geen behoefte of geen financiële middelen hebben om werknemers voltijds tewerk te stellen.

Het Med Tech-netwerk is een voorbeeld van de manier waarop zeer gespecialiseerde kwaliteitskennis over de 19 KMO’s kan worden gedeeld. Dit voorbeeld biedt perspectieven voor de zorg- en welzijnsorganisaties, als oplossing voor de verspreiding van vele deeltijdse jobs in de sector. Het is de ambitie om in de nabije toekomst met deze nieuwe mogelijkheden aan de slag te gaan waardoor het delen van kennis en expertise of van faciliteiten en ICT voluit mogelijk zijn. Dit moet maken dat de kwaliteit en de dienstverlening in de zorg nog verder kunnen verbeteren. Tegelijk dragen deze ontwikkelingen bij tot het welbevinden van de zorg- en welzijnsverleners, én van de zorgvragers.

Bron: Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.