SIT's verdwijnen, SEL's komen

Resultaat van heel wat besluitvorming: het Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg (SIT) bestaat binnenkort niet meer. Tegen eind 2009 moet een nieuwe structuur zijn opgericht. Deze nieuwkomer noemt SEL (Samenwerking Eerste Lijn). Van de oorspronkelijke 78 Vlaamse SIT’s komen er 15 SEL’s, waarvan 1 SEL in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De omvorming vergt heel wat paswerk, omdat de oorspronkelijke en gemaakte onderlinge afspraken worden herzien en de SIT-werkgebieden binnen een regio verschuiven en vergroten. Ook worden nieuwe spelers in een SEL opgenomen. 2009 is een overgangsjaar waar veel overleg zal plaatsvinden. Een erkenning als SEL kan op zijn vroegst op 1 januari 2010 ingaan. Een belangrijk punt uit het decreet: de voorzitter of ondervoorzitter van de SEL moet een huisarts zijn. Een SEL vervult twaalf opdrachten (cfr. art.4 uitvoeringsbesluit): 1) Het opmaken en regelmatig actualiseren van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en de vrijwilligersorganisaties binnen het eigen werkgebied. Dat overzicht wordt onder meer ter beschikking gesteld via een voor iedereen toegankelijke website;  2) Het actief bekendmaken van dat geactualiseerde overzicht aan de zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en verenigingen van mantelzorgers en gebruikers binnen het werkgebied van de SEL;  3) Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met minstens de ziekenhuizen, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf om het zorgcontinuüm te verzekeren. Die overeenkomsten hebben tot doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie naar een (semi-)residentiële voorziening of ziekenhuis en omgekeerd; 4) Het ondersteunen van de promotie van multidisciplinaire zorgtrajecten; 5) Het aanreiken en promoten van het elektronisch zorgplan; 6) Het organiseren of ondersteunen van multidisciplinaire vormingen om onder meer de zorgaanbieders te leren omgaan met multidisciplinaire zorgtrajecten, om de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen en om het gebruik van elektronische zorgplannen en andere elektronische toepassingen te ondersteunen; 7) Het bewaken van de procedures die betrekking hebben op de evaluatie van het zelfvermogen en de kwaliteitsvolle uitwerking van het zorgplan; 8) Het verlenen van adviezen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse overheid, en het signaleren aan het agentschap van goede praktijkvoorbeelden en van eventuele probleemsituaties;   9) Het toezicht houden op de organisatie van een multidisciplinair overleg in het kader van een zorgplan door de gebruiker zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger, een mantelzorger, een vrijwilliger of zorgaanbieder; 10) Het faciliteren van het multidisciplinair overleg door de personen, vermeld in punt 9, indien gewenst toe te leiden naar een regionaal dienstencentrum of een sociale dienst van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of naar een zorgaanbieder die zijn bereidheid hiertoe kenbaar gemaakt heeft aan een SEL of aan een kleinstedelijke afdeling van een SEL voor de organisatie van dit multidisciplinair overleg. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan deze toeleiding ook naar een lokaal dienstencentrum gebeuren;  11) Het zelf organiseren van een multidisciplinair overleg als de organisaties, vermeld in punt 10, nalaten dat overleg te laten plaatsvinden binnen een redelijke termijn na de aanvraag tot overleg en in ieder geval binnen de termijn van een maand; 12) Het adviseren van de lokale besturen bij de opmaak van het onderdeel eerste lijn van hun lokaal sociaal beleidsplan.
Financiering Per SEL wordt een basisbedrag van € 60.000 euro voorzien en dit wordt vermeerderd met € 0,20 per inwoner van de regio. De financiering wordt door de Vlaamse overheid volledig losgekoppeld van de zorgplannen. Praktisch: overal in Vlaanderen wordt overlegd en worden werkvergaderingen samengesteld. Bestaande structuren worden in de loop van de volgende maanden afgebouwd en omgevormd, zodat ze binnen het nieuwe wettelijk kader passen. Nadien wordt een erkenningsdossier ingediend.
(DVDM)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.