Toezicht op Legionellabesluit in Vlaamse ouderenvoorzieningen

De veteranenziekte is een longontsteking die je kan oplopen door inademing van kleine, in de lucht zwevende waterdruppeltjeswaarin legionellabacteriën aanwezig zijn. In november 1999 deed zich in het Antwerpse Kapellen een epidemie van deveteranenziekte voor, waarbij een honderdtal ziektegevallen beschreven werden. Vijf daarvan kenden een dodelijke afloop.Deze ziektegevallen waren het spijtige gevolg van een bezoek aan een lokale handelsbeurs.

Naar aanleiding van dit voorval nam de Vlaamse wetgever preventiemaatregelen. Een eerste besluit dateert al van eind 1999.Ouderenvoorzieningen worden in het nieuwe besluit uit 2007 ondergebracht bij de hoogrisico-inrichtingen. Het zijn voor hetpubliek toegankelijke inrichtingen die gericht zijn op de behandeling, verzorging of huisvesting van gevoelige personen.De exploitant is verplicht een beheersplan voor alle watervoorzieningen op te stellen. Dat beheersplan en alle anderebepalingen moeten uiterlijk één jaar, bijgevolg ten laatste begin mei 2008, na de inwerkingtreding van het besluitopgesteld zijn. Een risicoanalyse maakt deel uit van dit beheersplan. Het identifi ceert de risicopunten voor de groei van delegionellabacterie en de aerosolvorming. Relevante gegevens worden bijgehouden in een register. De belangrijkste maatregelblijft de temperatuurbeheersing. De staalname moet gebeuren volgens een erkende methode en de stalen moeten door een geaccrediteerd of erkend lab onderzocht worden. Waakzaamheid wordt bereikt als 30 % of meer van de stalen een in hetbesluit opgegeven drempelwaarde overschrijdt. Verhoogde waakzaamheid verplicht de exploitant over te gaan tot meldingaan het bevoegde Agentschap Afdeling Toezicht Volksgezondheid.

Tijdens een inspectie zal de toezichthoudende ambtenaar nagaan of de exploitant alle maatregelen die in het Legionellabesluit staan opgesomd, heeft opgevolgd. Het kernpunt van de inspectie ligt op het beheersplan, de risicoanalyse en het register.<BR> Ook de genomen maatregelen, voortvloeiend uit de analyses, worden getoetst. Indien een voorziening geen maatregelen trof, wordt een termijn opgelegd waarbinnen de uitvoering van het besluit concreet wordt gemaakt. Bij vaststelling van non-conformiteiten wordt ook een termijn toegestaan waarbinnen de inrichting maatregelen plant,  uitvoert en de administratie op de hoogte houdt. Blijft de voorziening in gebreken, dan wordt een P.V. opgesteld.

(DVDM)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.