Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Veilige zorg in het ziekenhuis … een gezamenlijke verantwoordelijkheid (deel 1)

Delen
Tom De Gendt

Tom De Gendt


“Recent heeft Europa nogmaals het belang benadrukt van patiëntveiligheid. De Resolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2013 handelt over de uitvoering van een eerdere Aanbeveling van de Europese Raad van 9 juni 2009 “betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties”. De Resolutie stelt vast dat er de afgelopen jaren al heel wat vooruitgang is geboekt op het vlak van patiëntveiligheid, maar formuleert tegelijk een paar concrete aanbevelingen. Deze handelen onder meer over maatregelen om de patiëntveiligheid te verbeteren en over specifieke acties om zorginfecties te voorkomen en terug te dringen, zoals het verbeteren van: preventie; communicatie, onderwijs en opleiding; rechten van de patiënt; controle, diagnose en vervolgmaatregelen; Europese en internationale samenwerking; toezicht en rapportage.”

Complexe aangelegenheid

“Patiëntveiligheid is een complexe aangelegenheid die sterk verweven is met talloze factoren van de zorgverlening. Kwaliteit en patiëntveiligheid worden vaak als een containerbegrip omschreven waardoor een duidelijke afbakening ontbreekt. Deze complexiteit van kwaliteit en patiëntveiligheid verklaart waarom deze aspecten vanuit juridisch oogpunt gefragmenteerd verspreid zitten over verschillende domeinen van het medisch- en gezondheidsrecht: aansprakelijkheid,  rechtsverhoudingen tussen de zorgactor en de patiënt, onderlinge rechtsverhoudingen tussen de zorgactoren, regulering vanuit de overheid,…  Patiëntveiligheid wordt hier gebruikt voor de manier waarop de zorg omgaat met het risico op vermijdbare incidenten met schade voor de patiënt. Hier belichten we patiëntveiligheid vanuit de ziekenhuiscontext.”

Drie vormen van onaangepastheid

“Hoewel de kwaliteit van de zorg in België op een hoog peil staat in vergelijking met andere landen, kan alles altijd beter. Een ziekenhuis is per definitie een onveilige plek. Zo kan de kwaliteit van zorg door drie vormen van ‘onaangepastheid’ gehypothekeerd worden. In het kader van patiëntveiligheid ligt doorgaans de nadruk op schade berokkend door het toedienen van verkeerde zorg (misuse). Dit is doorgaans meer zichtbaar en wordt algemeen als erger beschouwd dan het toedienen van te weinig (underuse) of teveel (overuse) zorg, waarvan de gevolgen doorgaans minder zichtbaar zijn, maar niet steeds minder erg. Een incident wordt omschreven als een ‘onbedoelde gebeurtenis tijdens he zorgt zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden’. Indien het incident effectief tot schade aan de patiënt leidt, is er sprake van een adverse event, een incident met schade. Dit houdt niet automatisch een notie van vermijdbaarheid in en evenmin dient er bij een ongewenste gebeurtenis steeds een ‘fout’ te zijn vanuit het perspectief van de juridische causaliteitstheorie.”

Objectieve aansprakelijkheid

“Deze trend is ook vertaald in de wetgeving. In het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht wordt het gedrag van een zorgprofessional in principe getoetst aan het criterium van de goede huisvader geplaatst in dezelfde omstandigheden. In 2010 is er daarnaast echter specifiek voor de zorgsector naast deze fout-benadering, bij wet ook een objectieve aansprakelijkheid ingevoerd.  Hierdoor kan er ook schadevergoeding verkregen worden, zonder dat het slachtoffer een fout moet bewijzen.”
Vermijdbaar incident met schade in Nederlandse ziekenhuizen
“Cijfers uit Nederland leren ons dat er bij ongeveer 3% van alle opnames vermijdbare schade optreedt. Dit betreft ongeveer 30.000 patiënten per jaar, waarvan er bij benadering 1.750 overlijden als gevolg van een vermijdbare onbedoelde gebeurtenis. Wanneer we dit zouden vergelijken met het aantal verkeersdoden, dan sterven er meer mensen als gevolg van vermijdbare incidenten in ziekenhuizen, dan door een verkeersongeval.”
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *