foto uitreiking.jpg

WZC Maria Rustoord Ingelmunster ontvangt in primeur ISO 9001 certificaat

Warme Kwaliteitsvolle zorg is sinds de oprichting van het woonzorgcentrum Maria Rustoord in 1948 een belangrijk speerpunt. Kwaliteit is en blijft ook in de toekomst een belangrijk thema. De professionalisering van onze zorgorganisaties leidt tot een streven naar excellentie in kwaliteit. Hierbij worden we gesteund en gestuurd door de overheid. Organisaties willen tonen dat ze kwaliteitsvolle zorg leveren. Het kiezen van een passend kwaliteitsmanagementsysteem en het uitvoeren van continue zelfevaluaties wordt hierbij cruciaal. Zowel vanuit de overheid als vanuit privé-initiatieven zien we evoluties naar normering en certificering. Getuige hiervan de inspanningen van Zorgnet met betrekking tot Prezo als antwoord op het Vlaams indicatorenproject en de vertaling van ISO 9001 naar een ISO zorg en Welzijn. 

Kwaliteit van zorg kan en mag geen discussie meer zijn, dit behoort tot de algemene verwachtingen van onze cliënten. Organisaties zullen zich moeten differentiëren op basis van algehele kwaliteit en gastheerschap. Kwaliteitszorg is reeds vele jaren een belangrijk thema binnen de werking van het woonzorgcentrum. Om de vele inspanningen met betrekking tot het kwaliteitsbeleid te bekrachtigen en verder te professionaliseren werd er eind 2014 beslist om een begeleidingstraject te volgen conform ISO 9001 Zorg en Welzijn. Eind 2016 heeft dit geleid tot certificering. Het werken naar een kwaliteitslabel toe moet aantonen dat het WZC Maria Rustoord op formele en structurele wijze bezig is aan kwaliteit. Het ISO model is gebaseerd op de PDCA cirkel (Plan, Do, Ceck, Act) en leert ons continu te verbeteren. Centraal staat het inrichten van een systeem volgens 11 kwaliteitskenmerken. WZC Maria Rustoord koos voor  3 eigen kwaliteitskenmerken. Door continu een reeks prestatie indicatoren te monitoren en te evalueren kunnen verbeterpunten opgespoord worden en kunnen kwaliteitstrajecten opgestart worden. Met dit certificaat willen we aantonen dat we streven naar verantwoorde zorg en continu blijven werken aan het verbeteren van de organisatie.

Kwaliteitskenmerken

De doelstellingen van ISO Zorg en Welzijn richten zich op het leveren van consequente zorg op basis van de noden en verwachtingen van de cliënten en de geldende wet- en regelgeving en op het verhogen van de klanttevredenheid door continue te verbeteren en conformiteit met de vooropgestelde kwaliteitskenmerken. Kwaliteitskenmerken staan centraal in EN 15224.

ISO voor Zorg en Welzijn (EN 15224) heeft als belangrijkste kenmerk dat de interpretatie van normeisen en de specifieke invulling van het managementsysteem een verantwoordelijkheid is van de instelling zelf. De organisatie bepaalt op basis van de behoeften van haar belanghebbenden (cliënten, personeel, partners, financiers, etc.), wat de belangrijkste kwaliteitskenmerken zijn en welke doelstellingen zij daar aan verbindt. ISO Healthcare biedt veel ruimte over hoe de verplichte onderdelen van de norm worden geïmplementeerd door de organisatie. De norm benoemt aspecten die geregeld moeten worden, het woonzorgcentrum bepaalt zelf op welke manier dat binnen de eigen organisatie  het beste kan gebeuren.

De ISO norm definieert 11 kwaliteitskenmerken:

 • Geschikte, correcte zorg. 
 • Beschikbaarheid. 
 • Continuïteit van zorg. 
 • Doeltreffendheid. 
 • Doelmatigheid. 
 • Gelijkwaardigheid. 
 • Zorg gebaseerd op bewijs en kennis
 • Op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit.
 • Betrokkenheid van de zorgontvanger.
 • Cliënt / patiëntveiligheid
 • Tijdigheid / toegankelijkheid

Deze kwaliteitskenmerken zijn facultatief en kunnen aangevuld worden met kwaliteitskenmerken specifiek en eigen aan de organisatie. Zo heeft WZC Maria Rustoord nog enkele aanvullende kenmerken gedefinieerd.

 • Integratie
 • Openheid
 • Gastheerschap

Het proces

Na de keuze van het kwaliteitsmanagementsysteem werd het adviesbureau Kleemans aangesproken voor de begeleiding van het realisatieproces. In eerste instantie werd een nulmeting uitgevoerd d.m.v. een audit. Deze audit gaf ons een idee over hoe ver we stonden ten opzichte van de ISO norm. Op basis van deze nulmeting werd een actieplan opgesteld. Na de nulmeting werd een werkgroep ISO opgestart. Deze werkgroep telde een 12-tal leden uit diverse zorgdisciplines. Deze werkgroep werd tijdens de meeste bijeenkomsten bijgestaan door een consultant van het adviesbureau Kleemans. De agenda van de werkgroep bestond uit:

 • Wegwijs in ISO en zijn principes (PDCA en ISO model)
 • Het organisatie specifiek uitwerken van de kwaliteitskenmerken via opstellen van procesbeschrijvingen in een kwaliteitshandboek
 • Het uitvoeren van een risicoanalyse 
 • Het bepalen van corrigerende en preventieve acties
 • Het bepalen van indicatoren (alsook het vastleggen van de norm, registratiefrequentie en registratiemethode)

Alle medewerkers werden doorheen het traject meerdere malen op de hoogte gesteld van de werkzaamheden m.b.t. ISO en dit door middel van algemene personeelsvergaderingen en dienstvergaderingen. Daarnaast werden alle verantwoordelijken regelmatig bijgeschoold omtrent het thema kwaliteitszorg en het ISO traject tijdens denkdagen. Doorheen het traject en de daarbij horende veranderingen worden medewerkers gestimuleerd om mee te werken aan het kwaliteitsmanagementsysteem en dit op basis van het principe “Gastheerschap”. Zonder de basismedewerkers extra te belasten worden er heel wat meer metingen en bevragingen uitgevoerd. 

De prestatie indicatoren

Op basis van onze 14 kwaliteitskenmerken werden prestatie indicatoren bepaald. Naast de indicatoren van het Vlaams Indicatoren Project werden momenteel nog 27 andere indicatoren gedefinieerd. Deze indicatoren worden continu opgevolgd en bijgehouden. Op basis van de resultaten van de diverse metingen en registraties worden verbeterprojecten opgestart. 

Ter voorbereiding van de certificeringsaudit werd in september 2016 een proefaudit uitgevoerd door twee medewerkers van Kleemans. Deze audit nam 1 dag in beslag en beoordeelde het kwaliteitsmanagementsysteem op dat moment. De certificeringsaudit werd uitgevoerd door Vinçotte in oktober 2016 en spreidde zich over 4 dagen. Tijdens de eerste dag (fase 1: documentatie – audit) werd het kwaliteitsmanagementsysteem getoetst tegenover de ISO norm (documenten, procedures, handboeken,…).

Tijdens de drie andere dagen (fase 2: implementatie – audit) werden 17 interviews van medewerkers afgenomen. Elk interview duurde 1 à 1,5 uur. Deze interviews dienden de auditor een inzicht te geven in de werking van het WZC en het kwaliteitsmanagementsysteem in praktijk.  Volgende disciplines kwamen aan bod: directie, hoofd bewonerszorg, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundige, zorgkundige, bewonersfacturatie, personeelsadministratie, vormingscoördinator, hoofd technische dienst, hoofd keuken, keukenmedewerker, hoofd onderhoud, medewerker onderhoud, ergo / animatie. 

Het Maria Rustoord slaagde met glans en ontving het ISO certificaat dat geldig is tot 14 september 2018.

Bron: eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.