kwaliteit_zorganderstv.jpg

Zorgnet-Icuro pleit voor transparante kwaliteit in woonzorgcentra

Gisteren bood Pano heel Vlaanderen een inkijk in “het leven zoals het is” in de commerciële woonzorgcentra. Zorgnet-Icuro, de Vlaamse koepel van de woonzorgcentra zonder winstoogmerk, formuleert bij de bijwijlen schokkende reportage de volgende bedenkingen. 

Meetbare kwaliteit

De afgelopen jaren neemt het debat over de zorgkwaliteit in voorzieningen, en het zichtbaar maken van die kwaliteit, een steeds prominenter plaats in. En terecht. Burgers moeten een weloverwogen keuze kunnen maken voor een zorgvoorziening en dat op basis van objectieve kwaliteitscriteria. Woonzorgcentra moeten systematisch werk maken van het meten van de kwaliteit van hun zorg, en het opzetten van verbetertrajecten. Zorgnet-Icuro bracht hiervoor enkele jaren geleden PREZO Woonzorg op de markt, een integraal kwaliteitssysteem waarmee zorgvoorzieningen concreet aan de slag kunnen. 

“Maar we willen nog een stap verder gaan dan de systemen van zelfevaluatie, en pleiten resoluut voor accreditering in de ouderenzorg. In de afgelopen jaren lieten nagenoeg alle Vlaamse ziekenhuizen zich doorlichten door een externe instantie, waarna ze een officieel internationaal kwaliteitslabel of “keurmerk” ontvingen. Die beweging moet nu doorgetrokken worden naar de woonzorgcentra. Het is bovendien aan te bevelen dat die kwaliteitsinformatie voor de bevolking door de overheid wordt samengebracht op een gebruiksvriendelijke website. Op die manier kunnen we vermijden dat kwetsbare ouderen de dupe worden van een schone façade of aantrekkelijke radiospots. We vragen ook dat Zorginspectie zijn rol voluit speelt: woonzorgcentra die herhaaldelijk falen op essentiële kwaliteitscriteria dienen aangepakt te worden en hun erkenning te worden ontnomen. “

Geen zorg te koop

Zorgnet-Icuro pleit al langer voor een transparante communicatie over het financieel beheer van de woonzorgcentra, die allemaal deels gefinancierd worden met middelen van de belastingbetaler. Er is nog steeds geen, door de overheid, opgelegd uniform boekhoudschema, zoals dat bij de ziekenhuizen al jaren het geval is.  Daardoor zijn er geen vergelijkingen mogelijk in financieringsstromen, winsten, dagprijzen voor de bewoners… tussen de profit en “not for profit”-voorzieningen.

“Het is onze overtuiging dat alle aanbieders van zorg de toets “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” moeten kunnen doorstaan. Het aanbieden van kwaliteitsvolle, sociaal rechtvaardige, performante en toegankelijke zorg moet het absolute uitgangspunt zijn  wanneer er gewerkt wordt met overheidsmiddelen. Wij zijn ervan overtuigd dat zorg geen product kan zijn waarop winst wordt gemaakt.” 

Protocolakkoord

Eenieder die vertrouwd is met de residentiële ouderenzorg, weet dat de groep van 80-plussers gestaag toeneemt, dat mensen graag zo lang mogelijk thuis blijven en pas naar een woonzorgcentrum gaan op het ogenblik dat ze het met thuiszorg alleen niet meer. Bewoners in een woonzorgcentrum zijn daardoor gemiddeld ouder en veel meer zorgbehoevend dan vroeger. De personeelsnormen zijn hier echter niet op aangepast, de zorgfinanciering van de overheid al helemaal niet.

Zorgnet-Icuro staat daarom achter het voorstel van minister Vandeurzen om een protocolakkoord af te sluiten. De opmaak van een meerjarenplanning en -begroting (2020-2025) voor het wegwerken van het onderscheid in de financiering tussen ROB en RVT is hierbij de belangrijkste prioriteit. De Vlaamse regering dient de stijging van de zorgzwaarte te verankeren als een structurele kostenfactor en die in de Vlaamse begroting mee op te nemen bij het herschrijven van het woonzorgdecreet.

We staan achter de plannen van de minister om door te gaan met de verdere uitbreiding van een gedifferentieerd aanbod ouderenzorg, door reconversie van voorafgaande vergunningen en erkenningen in de ouderenzorg voor de periode 2020-2025.  Op die manier kunnen we op een duurzame manier betaalbare en kwaliteitsvolle zorg nu en in de toekomst blijven garanderen.

Het moge duidelijk zijn dat een stevig maatschappelijk debat over meer middelen voor de ouderenzorg in de toekomst onvermijdelijk wordt. Zijn we als samenleving bereid om onze kwetsbare ouderen de kwaliteitsvolle zorg te geven die we allemaal zo belangrijk vinden? Willen we daar samen ook allemaal meer voor betalen? 

Voor een duidelijke visuele uitleg over het verschil ROB-RVT, zie https://www.youtube.com/watch?v=1fU4rLemQK0&t=11s

Bron: Zorgnet-Icuro – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.